КАЗИМИРІВ ХРИСТИНА ТАРАСІВНА

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформація

Народилася 25 листопада 1986р. в м. Івано-Франківську

2003-2007 р.р. навчалася в Івано-Франківському державному музичному училищі ім. Д. Січинського по класу «Фортепіано».

2007-2010 р. продовжила здобувати професійну освіту в Інституті мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» за напрямом підготовки «Мистецтво» та одержала диплом магістра з відзнакою.

Також, 2006-2010 р. навчалася на філософському факультеті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» та здобула диплом магістерського рівня.

2011р. – викладач кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника».

2018р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Міфологема Землі в українській професійній музиці: історико-культурологічний аспект».

У 2020 році отримала атестат доцента кафедри методики музичного виховання та диригування.

[/tab]

Основні публікації

Публікації у виданнях, індексованих у наукометричних базах

 1. Hanna V. Karas, Liubov I. Serhaniuk, Khrystyna K. Kazymyriv, Tetiana M. Maskovych, Yaroslava M. BardashevskaDiaspora art project as a factor to protect Ukrainian music culture in the modern transformational processes.Аsia life sciences. TheAsian InternationalJournal of LifeSciences. RushingWater Publishers Ltd., Philippines, 2020. Volume Supp. 22, issue 2, 28 August. Р. 201-215. Scopus

Публікації у фахових виданнях

 1. Казимирів Х. Архетип, концепт і міфологема в системі музичних категорій. Вісник Прикарпатського університету: мистецтвознавство. [зб. наук. статей / редкол. М. Станкевич, О. Козаренко та ін.]. Івано-Франківськ, 2013. вип. 28-29, ч. 1. С. 190-195.
 2. Казимирів Х. Міфологеми природних стихій у драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки та її музичних втіленнях (на прикладі творів М. Скорульського та В. Кирейка). Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. [зб. наук. статей / редкол. А. Єфіменко, Н. Жукова та ін.]. Львів, 2015. Випуск 16. Частина 2.
 3. Казимирів Х. Міфологема землі в українській музиці у контексті весняної тематики: обрядовий і соціальний аспекти. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. [зб. наук. статей / за ред. О. С. Смоляка]. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. № 1 (вип. 34). С. 43-50.
 4. Казимирів Х. Метафізичний сенс міфологеми землі у музичній шевченкіані («Прощай, світе, прощай, земле…»). Культура і сучасність: альманах. [зб. наук. Статей / редкол. К. Станіславська, О. Афоніна та ін.]. Київ : Міленіум, 2016. №2. С. 106-109.
 5. Казимирів Х. Міфологема землі-гір у сучасній українській інструментальній музиці (на прикладі творів М. Скорика та В. Камінського) Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2017. № 36. C. 15-21.
 6. Казимирів Х. Земля в поетичній міфотворчості Івана Франка та її музичних інтерпретаціях. Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової, Одеса, 2020
 7. Казимирів Х. Маскович Т. Genre of the choral a capella psalm іn the creativity of Нanna Нavrylets. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 30. Том 1. С. 154-160.

Публікації у закордонних виданнях

 1. Kazymyriv K. Tragizm mitologemy ZIEMIA w muzyce ukraińskiej według poezji T. Szewczenki. Spheres of culture : journal of Philology, History, Social and Media Comunication, Political Science and Cultural Studies. [Science Magazine / Editor-in-Chief Prof. Ihor Nabytovych]. Lublin, 2016. Volume XIII. 558-564.
 2. Kazymyriv K. Орієнтири для засвоєння студентами основних категорій філософії в музичній науці. Educational and behavioural issues in modern world. Catholic University of Rosenberg. Rosenberg (Slovakia), 2014. 61-68.
 3. Kazymyriv K. Mithologeme of Earth in musical culture of Ukraine: culturological aspect. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła I, Katedra etnomuzykologii i hymnologii instytutu muzykologii, Międzynarodowa etnomuzykologiczna konferencja naukowa tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia. Lublin, 2019. С. 185–191.

Апробації

 1. Казимирів Х. Основні категорії філософії в музичній науці. Хорове мистецтво у вищій школі : проблеми і перспективи професійної підготовки : [зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 25-26 жовтня 2013 р.)]. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. С. 38-42.
 2. Казимирів Х. Міфологема землі серед весняної тематики в музиці українських композиторів. Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки: [зб. наук. статей]. HYPERLINK “http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=tEhCnJ6N;id=57716″HYPERLINK “http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=tEhCnJ6N;id=57716″Івано–Франківськ : Лілея – НВ, 2015. Ч. 2.HYPERLINK “http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=tEhCnJ6N;id=57716” С. 149-158.
 3. Казимирів Х. Трагізм міфологеми землі в українській музиці за поезіями Т. Шевченка. Молодий вчений : [науковий журнал]. Херсон : Гельветика, 2015. № 12 (27). Ч. 4. С. 168-172.
 4. Казимирів Х. Міфологеми землі у музичній шевченкіані. Хорове мистецтво у вищій школі : проблеми і перспективи професійної підготовки : [зб. наук. статей]. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. Ч. 3. С. 151-154.
 5. Казимирів Х. Реалізація метафізичного сенсу міфологеми землі у музичній шевченкіані. Мистецька культура: історія, теорія, методологія. [тези доповідей Міжнародної наукової конференції]. Львів: Растр-7, 2016. С. 54-57.
 6. Казимирів Х. Орієнтири для засвоєння студентами основних категорій культурології в музичній науці. Міжнародній науково-практичній конференції “Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти”. Мелітополь, 2017.
 7. Казимирів Х. «Застосування деяких основних категорій філософії в мистецтвознавстві». Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 17 листопада 2018р. Переяслав-Хмельницький, 2018р. С.163-167.
 8. Казимирів Х. Драма-феєрія «Лісова пісня» крізь призму міфологем чотирьох стихій. Українське слово і сучасність. Білий тигр, 2018. № 5(39). С.33-40.
[/tab]

Діяльність

Наукові зацікавлення: філософія мистецтва, українська музика, сучасні освітні технології.

Викладає такі дисципліни:

«Філософія мистецтва»

«Етнопедагогіка»

«Основи диригентської, сценічної майстерності та хорова література»

«Диригування»

[/tab]

Контакти

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ; 

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

[/tab] [/tabs]