ТАРАН ІРИНА МИХАЙЛІВНА

кандидат педагогічних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 03 грудня 1961 р. в м.Івано-Франківськ

1977 – 1981 рр. – студентка Івано-Франківського музичного училища імені Д. Січинського, фортепіанне відділення (клас викладача Федорової В.Ю.)

1981–1982 рр. – викладач фортепіано, концертмейстер Галицької дитячої музичної школи

1982 – 1987 рр. – студентка Львівської державної консерваторії імені М.В. Лисенка, за спеціальністю “Фортепіано” (клас професора Блажкевич Г.Й.)

1987–1997 рр. –  концертмейстер, асистент ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

1991 – 1993 рр. – аспірантка Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України

В 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Естетичне виховання молодших школярів на народних музичних традиціях” (науковий керівник – Юцевич Юрій Євгенович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту педагогіки АПН України).

З 1997 року – доцент ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Член редакційної ради збірника студентських наукових праць “Еврика”, секретар секції мистецтвознавства звітно-наукової конференції студентів університету.

Керівник проблемної групи «Історичні та теоретичні проблеми інструментально-виконавського мистецтва».

Керівник наукового гуртка «Музикант – педагог – науковець».

Приймає активну участь у науково-дослідній темі кафедри «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки».

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Таран І. М. Взаємозв’язок музичного і технічного розвитку у вихованні піаніста-виконавця / І. М. Таран // Формування творчої самостійності виконавця-інструменталіста. – Івано-Франківськ–Тлумач : Злагода, 1996. – С. 33–34.

2. Таран І. М. Використання українських музичних традицій у естетичному вихованні підростаючого покоління / І. М. Таран // Відродження українських традицій музичного виховання. – Мелітополь : МДПІ, 1996. – С. 26–31.

3. Таран І. М., Кальмучин-Дранчук Т. А. Основні аспекти творчого розвитку раціональної піаністичної техніки /І. М. Таран, Т. А. Кальмучин‑Дранчук. – Івано-Франківськ : Факел, 1997. – 30 с.

4. Таран І. М. Фахова підготовка студентів по класу фортепіано / І. М. Таран. – Івано-Франківськ : Факел, 1997. – 28 с.

5. Таран І. М. З музичного життя Станіславова від початку століття до 1939 року / І. М. Таран // Музика Галичини – Musica Galiciana. – Т. IІ. – Львів : Сполом, 1999. – С. 164-171.

6. Таран І. М. Робота над музичним твором у процесі навчання гри на фортепіано / І. М. Таран. – Івано-Франківськ : Факел, 2000. – 34 с.

7. Таран І. М. Панорама подій: Івано-Франківська ДМШ № 1 /І. М. Таран // Музика. – 2000. – № 1-3.  – С. 39.

8. Таран І. М. Вони присвятили себе музиці / І. М. Таран // Краєзнавець Прикарпаття. – 2003. – № 2 липень-грудень. – С. 12–15.

9. Таран І. М. Галицька піаністка Галя Лагодинська / І. М. Таран // Краєзнавець Прикарпаття. – 2004. – № 3 січень-червень. – С. 43–44.

10. Таран І. М. Ескізне вивчення музичних творів у викладанні гри на фортепіано / І. М. Таран // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. – Вип. 35. Актуальні проблеми викладання музичних дисциплін у вищій школі. – Київ : НМАУ, 2004. – С. 217–223.

11. Таран І. М. Осип Залеський та Галя Лагодинська-Залеська у контексті музичної культури Галичини першої половини ХХ століття / І. М. Таран // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Випуск VІ. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – С. 63–72.

12. Таран І. М. Музичне життя Станіславова 20-30-х років ХХ століття / І. М. Таран // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття : збірник науково-теоретичних статей. – Ред. Павлюк С. П. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – С. 161–165.

13. Таран І. М. Розкриття творчого потенціалу студентів через ескізну манеру вивчення фортепіанних творів / І. М. Таран // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції : теоретичні та методичні засади розвитку. – Київ-Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – С. 186–188.

14. Таран І. М. Патріот і музикант Осип Залеський  / І.М.Таран // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського : збірник наукових праць. – Вип. VIII. / За ред. П. С. Григорчука. – Вінниця : ДП МКФ, 2005. – С. 286–291.

15. Таран І. М. Фортепіанна освіта Коломиї на сучасному етапі / І.М.Таран // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття : збірник науково-теоретичних статей. – Вип. 2. /Головний редактор Павлюк С. П. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – С. 257-263.

16. Таран І. М. Внесок Січових Стрільців у розвиток української музичної культури / І. М. Таран // Лицарі рідного краю : Січово-стрілецька традиція в історії, культурі та мистецтві України ХХ століття /Упор., ред. І. Монолатія. – Коломия : Вік, 2007. – С. 146–151.

17. Таран І. М. Генеза піаністичної освіти Коломиї / І. М. Таран // Вісник Прикарпатського національного університету. Мистецтвознавство. –  Вип. X-ХІ. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2007. – С. 117–122.

18. Таран І. М. Поліритмія як проблема фортепіанного виконавства / І. М. Таран // Вісник Прикарпатського національного університету. Мистецтвознавство. 2008. – Вип. XІІ-ХІІІ. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2008. – С. 184–187.

19. Таран І. М. Методичні засади подолання ритмічних труднощів у фортепіанних творах / І. М. Таран // Матеріали сьомої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив» (м. Київ, 18-20 листопада 2010 р.). – К. : «ТК Меганом», 2010. – С. 46–49.

20. Таран І. М., Фабрика-Процька О. Р. Значення аплікатури у процесі навчання гри на фортепіано / І. М. Таран, О. Р. Фабрика-Процька // ІХ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення 2012 року як року культури та відродження музеїв в Україні» : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2–3 червня 2011 р.) – К. : НАКККіМ, 2011. – С. 221‑224.

21. Таран І. М. Компоненти ритму як чинник піаністичної вправності / І. М. Таран // Прогрессивное развитие мировой науки : Материалы ІІ Междунар. науч. конф. (г. Донецк, 1-3 сентября 2012 г.). – Научный журнал «Аспект». – Донецк : Изд-во «Цифровая типография», 2012. – С. 105–110.

22. Таран І. М. Феномен мініатюри в контексті сучасної української фортепіанної музики / І. М. Таран // Українська музична культура на сучасному етапі : трансформація традиційних і академічних форм : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 24–25 квітня 2013 р.). – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника / Редактор-упорядник В. Дутчак. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С. 124–128.

23. Таран І. М. Методика викладання гри на фортепіано : навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» («Музична педагогіка і виховання») / І. М. Таран. – Івано-Франківськ : В-во ПП Бойчук А.Б., 2013. – 38 c.

24. Таран І. М. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів за напрямом підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / І. М. Таран. – Івано-Франківськ : В-во ПП Бойчук А.Б., 2014. – 38 с.

25. Таран І. М. Специфіка ескізного виконання фортепіанних творів / І. М. Таран // Музична україністика : європейський контекст : колективна монографія. – Ред.-упорядник Л. Опарик. – Івано-Франківськ, 2015. – C. 245‑252.

У колективній монографії висвітлено євроінтеграційні тенденції розвитку української музичної культури, мистецтва і освіти. Проблематика праць відображає актуальні питання історії національного культуротворення, теоретичні та практичні аспекти композиторської наукової творчості, музичної педагогіки і виконавства. Видання адресоване мистецтвознавцям, культурологам, викладачам, студентам та широкому колу шанувальників української музичної культури і мистецтва.

УДК 78.072.2 (477)     ББК 85.313 (4УКР)     ISBN 978-966-8969-70-6

26. Таран І. М. Народні музичні традиції у фортепіанних творах Дезидерія Задора / І. М. Таран // Музична україністика : європейський контекст : колективна монографія. – Ред.-упорядник Л. Опарик. – Івано-Франківськ, 2015. – C. 197‑211.

У колективній монографії висвітлено євроінтеграційні тенденції розвитку української музичної культури, мистецтва і освіти. Проблематика праць відображає актуальні питання історії національного культуротворення, теоретичні та практичні аспекти композиторської наукової творчості, музичної педагогіки і виконавства. Видання адресоване мистецтвознавцям, культурологам, викладачам, студентам та широкому колу шанувальників української музичної культури і мистецтва.

УДК 78.072.2 (477)     ББК 85.313 (4УКР)     ISBN 978-966-8969-70-6

27. Таран І. М. Значення динаміки у фортепіанних творах / І. М. Таран // Наука України: проблеми сьогодення та перспективи розвитку : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23–24 вересня 2016 р.). – ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – К. : «Інститут освітньої та молодіжної політики», 2016. – С. 32–34.

28. Таран І. М. Фортепіанні штрихи як важлива складова виконавської майстерності / І. М. Таран // Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки / ред.-упор. Л.Серганюк, Ж.Зваричук, М.Рудик; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарп. Нац. ун-т ім. В.Стефаника, Нав.-наук. інституту мистецтв, к. методики музичного виховання та диригування». – Івано-Франківськ, 2016. – С. 174–179.

29. Таран І. М. Фортепіанні збірки для дітей українських композиторів у контексті сучасного педагогічного репертуару. Науковий журнал «Альманах науки». № 4 (липень). 2017. С. 26-30.

30. Таран І. М. Педагогічні засади використання агогіки у фортепіанних творах. Збірник наукових праць Херсонського державного університету «Педагогічні науки». 2018. Вип. LXXXIV. Том 1. С. 56–59.

31. Таран І.М., Мілевська У.А. Акустичні особливості фортепіано у формуванні виконавської майстерності. Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки. Ред.-упор. Л.Серганюк, Ж.Зваричук, М.Рудик; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарп. Нац. ун-т ім. В.Стефаника», Нав.-наук. інститут мистецтв, к. методики музичного виховання та диригування. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2019. С. 258-265.

32. Таран І.М., Вадаська Т.С. Застосування інноваційних методів навчання на уроках гри на фортепіано. Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки. Ред.-упор. Л.Серганюк, Ж.Зваричук, М.Рудик; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Прикарп. Нац. ун-т ім. В.Стефаника», Нав.-наук. інститут мистецтв, к. методики музичного виховання та диригування. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2019. С. 252-258.

33. Taran I. Perspectives of the Use of Folk Music Traditions in the Aesthetic Education of Youth. Tradycje ludowe w kulturze muzycznej. Zachowanie dziedzictwa, inspiracje, przeobrażenia. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019. P. 211-217.

34. Таран І.М. Удосконалення майстерності читки нот з листа на уроках фортепіано. Науковий часопис. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 72. Том 2: зб. наукових праць. М-во освіти і науки України. Нац. пед університет імені М.П.Драгоманова. Київ, Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 193-197.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

1. Таран І.М. Робота над музичним твором у процесі навчання гри на фортепіано І. М. Таран. – Івано-Франківськ : Факел, 2000. – 34 с.

2. Таран І.М. Методика викладання гри на фортепіано. Навчальна програма та методичні рекомендації для студентів музичних факультетів вищих навчальних закладів І. М. Таран. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – 32 с.

3. Таран І.М. Основи наукових досліджень. Навчальна програма та методичні рекомендації для студентів та магістрів музичних факультетів вищих навчальних закладів І. М. Таран. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2010. – 31 c.

 

4. Таран І. М. Методика викладання гри на фортепіано : навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.020204 “Музичне мистецтво” (“Музична педагогіка і виховання”) / І. М. Таран. – Івано-Франківськ, 2013. – 38 c.

Навчально-методичний комплекс дисципліни укладений відповідно до вимог підготовки фахівців представлених у законодавчих та нормативних документах про вищу освіту. Методика викладання фахових дисциплін (фортепіано) входить у цикл фундаментальних дисциплін і є обов`язковою для вивчення за напрямом підготовки 6.020204 – “Музичне мистецтво” (Музична педагогіка і виховання).

5. Таран І. М. Навчально-методичний комплекс дисципліни “Основи наукових досліджень” для студентів за напрямом підготовки 6.020204 “Музичне мистецтво” / І. М. Таран. – Івано-Франківськ, 2014 – 38 с.

Навчально-методичний комплекс дисципліни укладений відповідно до вимог підготовки фахівців представлених у законодавчих та нормативних документах про вищу освіту. Детально розглядається готовність майбутніх фахівців-музикантів поглиблено займатися науковою діяльністю, потребуючи знань з методології, методики та технології наукового дослідження; окреслюються перспективи розвитку сучасної мистецької наукової освіти.

6. Таран І. М. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» освітнього рівня «бакалавр»: галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, освітня програма Середня освіта (Музичне мистецтво), спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), спеціалізація 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); галузь знань 02 Культура і мистецтво, освітня програма Музичне мистецтво, спеціальність 025 Музичне мистецтво, спеціалізація Музичне мистецтво. Івано-Франківськ, 2018. 39 с.

7. Таран І.М. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Спецінструмент» першого (бакалаврського) рівня : галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, освітня програма Середня освіта (Музичне мистецтво), спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), спеціалізація 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Івано-Франківськ, 2019. 49 с.

8. Таран І.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи науково-дослідної роботи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка; спеціальності 025 Музичне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво. Івано-Франківськ, В-во ПП Голіней О.М., 2019. 75 с.

9. Таран І.М. Методичні рекомендації «Динаміка у фортепіанних творах» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), галузь знань 01 Освіта/Педагогіка. Івано-Франківськ, 2020. 56 с

 

Керівництво магістерськими та дипломними

роботами студентів:

– Фабрика О.Р. «Роль аплікатури у вивченні фортепіанних творів» (2000);

– Щетина Л.В. «Новаторство Ф. Ліста у фортепіанній виконавській техніці» (2000);

– Дорчинець О.І. «Традиції зимових народних свят у музичному вихованні молодших школярів» (2000);

– Мухіна В.В. «Втілення національних традицій у фортепіанній творчості Д.Задора» (2001);

– Томенчук Х.Я. «Фортепіанне мистецтво Коломиї: історія та сучасність» (2005);

– Бриндзей Г.І. «Ритм як сегмент музичної підготовки піаністів-початківців» (2007);

– Тимофій Т.М. «Цикли фортепіанних мініатюр сучасних українських композиторів: репертуарно-методичний аспект» (2008);

– Вайда І. Е. «Роль технічних навиків у процесі розвитку піаністів-початківців» (2011);

– Кузів Ю.М. «Динаміка у фортепіанних творах» (2015);

– Гарасимюк Т.В. «Особливості музичної пам’яті на етапі розучування фортепіанного твору» (2015);

– Сливка М. Й. «Гами, тризвуки, арпеджіо як основа навчання гри на фортепіано» (2016);

– Хомич С.А. «Особливості розвитку музичного слуху в учнів-піаністів» (2016).

– Мелевич С.А. «Виконавські аспекти прийомів звуковидобування на фортепіано» (2017);

Ожоганич С.М. «Актуалізація читки нот з листа на уроках фортепіано» (2017);

Гаврон О.І. «Музично-педагогічна та творча діяльність піаніста-концертмейстера в закладах освіти» (2017);

Височан Л.В. «Методичні засади виконання 24 п’єс для фортепіано з авторських збірників українських композиторів» (2017);

Семанишин М.С. «Робота над агогікою у класі фортепіано» (2018);

Мілевська У.А. «Виховання навиків педалізації в процесі навчання гри на фортепіано» (2018);

Жибак М.Ю. «Розвиток самостійного мислення у піаністів-початківців» (2018);

Семанишин М.С. «Роль темпових відхилень у процесі навчання гри на фортепіано» (2019);

Мілевська У.А. «Акустичні особливості фортепіано у формуванні виконавської майстерності» (2019);

Вадаська Т.С. «Застосування інноваційних методів навчання на уроках гри на фортепіано» (2019);

Денисюк Т.С. «Мелізми як засоби музичної виразності» (2020);

Мар’яш О.М. «Робота над сонатою у середніх класах ДМШ» (2020);

Зітинюк В.Я. «Технічні вправи як основа розвитку піаністів-початківців» (2020).

 

 

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: iryna.taran@pnu.edu.ua

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника