КАРАСЬ ГАННА ВАСИЛІВНА

доктор мистецтвознавства,

професор

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Заслужений працівник культури України (1999), кандидат педагогічних наук (1996), доктор філософії (2006), доктор мистецтвознавства (2014), професор (2015), член Спілки театральних діячів України (2002), член музикознавчої комісії Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка (2001), член Національної спілки краєзнавців (2010), Член Всеукраїнської музичної спілки (2012), член Національної спілки композиторів України (2017). Лауреат обласних премій в галузі музичного мистецтва ім. Дениса Січинського (2013) та з краєзнавства імені В. Полєка (2016). Національною спілкою краєзнавців України у 2015 р. присвоєно звання «Почесний кразнавець України», Лауреатка премії імені Петра Тронька Національної спілки краєзнавців України (2019).

Член Вченої ради університету, член вченої ради та ради трудового коллективу Навчально-наукового інституту мистецтв, делегат трудового колективу університету.

Член спеціалізованих вчених рад К 20.051.08 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ та Д 26.850.01 Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ).

Народилася 31 жовтня 1955 року в с. Раківчик, Коломийського району, Івано-Франківської області. З 1971 до 1975 рр. навчалася на музично-педагогічному відділі Коломийського педагогічного училища, з 1975 до 1979 рр. – на музично-педагогічному факультеті Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. Василя Стефаника за спеціальністю «Музика і співи» та отримала кваліфікацію «Вчителя музики та співів».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – «Теорія і історія педагогіки» на тему: «Формування естетичного досвiду старшокласникiв у фольклорних колективах» захищена в спецiалiзованiй вченiй радi Iнституту педагогiки АПН України в 1996 році. Пройшла наукове стажування в Smith College (Northampton, Massachusetts) у США (2002), де читала лекцiї та пiдвищувала свiй професiйний рiвень. Закінчила докторантуру Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ, 2007–2010), тут же пройшла наукове стажування (2014).

27 березня 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури на тему «Музична культура української західної діаспори як соціокультурний феномен ХХ ст.» у спеціалізованій Вченій раді Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ).

Викладач (з 1990), доцент (1998), професор (2012) кафедри хорового диригування імені Василя Їжака, проректор (2010-2012), завідувач кафедра академічного та естрадного співу (2014-2016), професор кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет iм. В. Стефаника».

Член редколегій: наукових журналів «Вісник Національної музичної академії імені П. І. Чайковського», «Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство”, «Вісник КНУКіМ. Серія «Музичне мистецтво», альманаху «АРТ-платФОРМА» Київської муніципальної академії естрадного і циркового мистецтв та збірника наукових праць «Слово» Івано-Франківського осередку Наукового товариства ім. Тараса Шевченка.

Нагороджена багатьма грамотами Івано-Франківської ОДА та обласної ради, Івано-Франківського та Київського мiських голiв, ректорату університету, мера м. Новгорода (Росiя), Секретарiату Національної Спілки Журналістів України, Спілки театральних діячів України, Всеукраїнського Братства ОУН-УПА, ювiлейною Грамотою та Срiбною медаллю Української Греко-Католицької Церкви з нагоди 2000-рiччя Рiздва Христового (2000 р.), Патрiархом Київським i всiєї Руси-України Фiларетом нагороджена Орденом Святого Архистратига Михаїла (2003 р.) за заслуги з вiдродження духовностi в Українi та утвердження Помiсної УПЦ. Почесний «золотий» член мiжнародної органiзацiї «Peace Stars» (Японiя, 2003).

Монографії:

одноосібні

 1. Карась Г. Івано-Франківськ: культурно-мистецька хроніка Незалежності : [монографія] / Ганна Карась. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. – 289 с.
 2. Карась Г. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття : [монографія] / Ганна Василівна Карась. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2012. –1164 с.
 3. Карась Г. Хорова родина«Первоцвіт» (до 130-річчя заснування народного аматорського хору «Первоцвіт») : монографія. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. 288 с.: іл.

Колективні

 1. Грабовецький В. Івано-Франківськ у пам’ятниках історії та культури / Грабовецький В., Гаврилів Б., Карась Г. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. – 135 с.
 2. Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область : [колективна монографія] / ред. рада вид.: В. Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол. тому: Б. К.Остафійчук (гол.), В.І.Кононенко (від. ред.) [та ін.]. Авторський колектив :… Карась Г. В. та ін. – К. : Знання, 2010. – 335 с.                                                                                      4.3. Дутчак В., Карась Г. Музична культура. – С. 464 – 487.4.4. Карась Г. Театральне мистецтво. – С.488 – 499.4.5. Карась Г., Дутчак В. Хореографічне мистецтво. – С.500 –509.
 3. Станиславів-Станіслав-Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська) : [колективна монографія] / кер. авт. колективу, гол. ред. В. Великочий. – Івано-Франківськ-Львів-Київ : Манускрипт-Львів, 2012. – 584 с. – Розділ 4. Культурно-мистецька мозаїка Франкового міста.
 4. Карась Г. Культурно-мистецька панорама Івано-Франківська : 350-річчю надання місту маґдебурзького права присвячується : [колективна монографія] / Г. Карась, В. Дутчак, І. Монолатій, І. Дундяк. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. 180 с.+ 60 іл
 5. Карась А. USA Ukrainian diaspora preserving and developing music education traditions of M. Lysenko Higher music institute / Сохранение и развитие традиций музыкального образования Высшего музыкального института им. Н. Лысенко украинской диаспорой США / А. Карась // Transformation of approaches to education in regions of the World: experience of Russia, CIS states, Europe states and the USA / ed. by K. Reiss. – New York : CIBUNET Publishing, 2013. – Vol. 1. – P. 94–105.
 6. Карась Г. Українська музична культура західної діаспори як соціокультурний феномен ХХ століття / Г. Карась // Синергетична парадигма простору культури : монографія / наук.ред. колегія : В. Д. Шульгіна (наук. ред.), І. В. Кузнєцова (наук. ред.., відп за вип..), О. В. Яковлев (упоряд.). – К.: НАКККіМ. 2014. – С.38–62.
 7. Карась Г. Етнокультурна ідентичність українців діаспори / Г. Карась // Самоідентифікація молоді : соціокультурний і транскультурний виміри : монографія / за ред. акад.. НАПН України В. І. Кононенка. – К.; Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2014. – С.162-187.
 8. Karas A. Muzikinė kultūra – ukrainiečių diasporos dvasinio ugdymo komponentas / Ana Karas // Ugdymo dvasingumo raida: kolektyvinė monografija / Development of Spirituality of Education. Sudarė ir parengė Jonas Kievišas. – Vilnius: Žuvėdra, 2016. – С. 221–233.
 9. Karas H. The Oleksandr Koshytsya Choral Conducting School as a Social Phenomenon // Professional Artistic Education and Culture within Modern Global Transformations / ed. O. Olekiuk. – Cambridge Scholars Publishing, 2018. – С. 15–27.
 10. Карась Г. Використання засобів event-менеджменту в презентації нотних та музикознавчих видань / Ганна Карась // Менеджмент соціокультурної діяльності: колективна монографія / упоряд. О. Козаренко, наук. ред. В. Пасічник. Львів: Растр-7, 2018. – С. 176–187.
 11. Софія і Станіслав Дністрянські. Листи. Спогади. Статті: [монографія] / за ред. д-ра мистецтвозн., проф. Ганни Карась; упорядн.: Ганна Карась, Людмила Обух. Івано-Франківськ: Фоліант, 2018. 250 с.
 12. Karas H. Large-scale works of spiritual choral music of the Ukrainian composers of the second half of XX century as a tool of internal personality development in students of higher music education institutions. Individual Spirituality in Post-nonclassical Arts Education / edit. Olga Oleksiuk. Cambridge Scholars Publishing, 2019. P. 61–88.
 13. Карась Г. «Соняшна пані» у суголоссі звуків: мистецтвознавча сильветка Дарії Гординської-Каранович. Українознавство в персоналіях – у системі вищої медичної освіти: [колективна монографія] / за заг. ред. д-ра філол. н., проф., акад. АН Вищої школи України, засл. діяча науки і техніки Качкана В. А. Івано-Франківськ, 2020. С. 71–92.
 14. Карась Г. Церковна музика композиторів української діаспори у відродженні національно-культурної та релігійної ідентичності православної і греко-католицької церкви в сучасній Україні. European vector of modern cultural studies and art criticism: the experience of Ukraine and the Republic of Poland : collective monograph. Wloclawek, Poland ; Riga : IzdevniecībaBaltija Publishing”, 2020. С. 55–72.
 15. Карась Г. Внесок музикознавців у розбудову Наукового товариства імені Шевченка в діаспорі. Modern culture studies and art history: an experience of Ukraine and EU: collective monograph. Wloclawek, Poland ; Riga : IzdevniecībaBaltija Publishing”, 2020. С. 163–186.
 16. Karas H. Paraliturgical works as a sacred-aesthetic element of Ukainian musical culture. Art Spiritual dimensions of Ukrainian diaspora: collective scientific monograph (Dutchak V., Karas’ H., Dundiak I.,, Kozinchuk V., Kukuruza N., Novosiadla I., Fabryka-Protska O., Duda L., Fedorniak N., Obukh L., Kurbanova L., Sloniovska O.). Dallas, USA: Primedia eLaunch LLC, 2020. P. 26-53.

Навчальні посібники, хрестоматії, репертуарні збірники:

 1. Повік не зів’яне „Первоцвіт” : збірник хорових творів з репертуару нар. самод. хору „Первоцвіт” нар. дому с. Микитинці / упоряд. Г. Карась. ─ Івано-Франківськ, 1994.
 2. Щавінський М. Нехай святиться ім ’я твоє : збірник духовних хорових творів / упоряд. і передм. Г. Карась. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1999.
 3. «Без пісень нема життя…” (До 40-річчя заснування музичного факультету Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника) : Музично-краєзнавчий альманах / упор. Дутчак В. Г., Карась Г. В, Ортинська М. З., Чоловський П. М. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. –140 c.
 4. Композитори української діаспори : бібліографічний покажчик / наук. редактор, автор передмови Г. Карась. – Івано-Франківськ: Обласна держ. універсальна наук. б-ка ім. І.Франка, 2007. – 43 с.
 5. «ПЕРВОЦВІТ»: з піснею у нове тисячоліття: збірник творів із репертуару народного аматорського хору «Первоцвіт» Народного Дому села Микитинці, присвячений 100-річчю смерті Д. Січинського та 110-й річниці заснування колективу / упоряд.: Ганна Карась. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. –80 с. + 20 іл.
 6. Івано-Франківськ : енциклопедичний словник. / автори-упор.: Г. Карась, Р. Діда, М. Головатий, Б. Гаврилів. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. –496 с.
 7. Хорове мистецтво у вищій школі : проблеми і перспективи професійної підготовки : зб. матеріалів Всеукр. нак.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 25-26 жовтня 2013 р.) / [ред.-упоряд. Г. Карась, Л. Серганюк]. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2013. – 131 с.
 8. Січинський Д. Хорові твори / упор. та передмова Г. Карась. – Івано-Франківськ : обласна друкарня, 2000. – 91 с.
 9. Мій рідний край – Прикарпаття : навч. посібник / відп. ред. Кононенко В. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. –376 с. – (Автори : Карась Г. В. та ін.).
 10. Гумінілович С. «Ні, я забуть тебе не міг»: зб. вокальних творів, присвячена 95-річчю від дня народження композитора: навч. посіб. / Степан Гумінілович; упор., авт. вступ. статті Ганна Карась. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2011. –72 с.
 11. «Зелені човни» : вокальні ансамблі на слова Степана Пушика : навчальний посібник / упорядкування, методичні поради, коментарі та вступна стаття Ганни Карась. –Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. –  96 с.
 1. «Треба йти до осені» : збірка пісень та солоспівів на слова Степана Пушика : навч. посіб. / упоряд., метод. поради, коментарі та вступ стаття Ганна Карась. –Івано-Франківськ : Прикарпат нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. –124 с.
 2. «Дзвони надій»: хорові твори на слова Степана Пушика : навч. посіб. / упоряд., метод. поради, коментарі та вступ стаття Ганна Карась. – Івано-Франківськ : Прикарпат нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. –74 с.
 3. Ciчинський Д. Вокально-хоровi твори : навчально-методичний посiбник / автор-упорядник Ганна Карась. – Iвано-Франкiвськ : Фоліант, 2015. –156 с.

 Навчально-методичні праці:

 1. Карась Г. Вивчення української народної пісні в дитячій хоровій студії: методичні рекомендації / Г. Карась, О. Ничай. – Івано-Франківськ,1994.
 2. Карась Г. Програма та методичні рекомендації з методики аналізу хорових творів для студентів ІІ курсу музичного факультету (спеціальності № 7020411 „музичне виховання”) / Г. Карась, Ю. Серганюк. – Івано-Франківськ, 1998.
 3. Карась Г. Програма та методичні рекомендації з організації та проведення навчально-виховної практики студентів старших курсів музичних факультетів університетів / Г. Карась. – Івано-Франківськ, 1998.
 4. Карась Г. Програма з організації та проведення диригентської практики студентів музичного факультету університетів (спеціальності № 7020406 „диригування”) / Г. Карась. – Івано-Франківськ,1998.
 5. Карась Г. Програма та методичні рекомен дації з організації та проведення фольклорної практики студентів музичного факультету / Г. Карась, М.  Ортинська. – Івано-Франківськ, 1998.
 6. Карась Г. Вивчення творчості західно-українських композиторів ХІХ ─ поч. ХХ ст. / Г. Карась // Конспекти уроків-лекцій з музики для учнів старших класів // Вертикаль. Додаток до часопису „Обрії”. – Івано-Франківськ, 1999.  – № 1(7).
 7. Карась Г. Програма та методичні рекомендації з організації та проведення фольклорної практики студентів музичних спеціальностей університетів / Г. Карась, М.  Ортинська. –Івано-Франківськ, 2008. –22 с.
 8. Карась Г. Музична культура української діаспори: робоча навчальна програма та методичні рекомендації спецкурсу для студентів спеціальностей «Музична педагогіка і виховання» (6.020200) та «Музичне мистецтво» (спеці-алізація «диригування») (7.020205) / уклад. Г. В. Карась. –Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2009. –40 с.
 9. Карась Г. Бакалаврська робота : методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» / Г. Карась. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2015. –32 с.
 10. Карась Г. Дипломна робота : методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів за спеціальністю 7.02020401 «Музичне мистецтво» / Г. Карась. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2015. –32 с.

Статті:

Статті у наукових фахових виданнях України

 1. Карась Г. Основні етапи розвитку музичної культури української діаспори / Г. Карась // Вісник Прикарпатського університету. Мисте-цтвознавство. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – Вип. VІ. – С. 3–12.
 2. Карась Г. Євген-Орест Садовський у контексті української музичної культури західної діаспори / Г. Карась // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – Вип. VІІ. – С.107–114.
 3. Карась Г. Марія Дитиняк у контексті української музичної культури західної діаспори / Г. Карась // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Мистецтвознавство. – Тернопіль ; К., 2005. – С. 65–69.
 4. Карась Г. Пам’ятки музичної культури західної діаспори: повернення в Україну та популяризація / Г. Карась // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : Плай, 2006. – Вип. ІХ. – С. 16–20.
 5. Карась Г. Особливості розвитку музичної освіти українців в умовах переходових таборів Європи після Другої світової війни / Г. Карась // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. – К. : Міленіум, 2007. – Вип. 11. – С. 15–18.
 6. Карась Г. Микола Леонтович в українській музичній культурі західної діаспори / Г. Карась // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2007. – Вип. ХІV. – С. 6–8.
 7. Карась Г. Іван Франко і музична культура Прикарпаття / Г. Карась // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. Х-ХІ. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007.
 8. Карась Г. До історії звукозаписів Соломії Крушельницької / Г. Карась // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Мистецтвознавство. – Тернопіль ; К., 2008. – № 1 (19). – С. 72–76.
 9. Карась Г. Виконавська інтерпретація Любки Колесси в оцінці музикознавців / Г. Карась // Теоретичні та практичні питання культурології : зб. наук. статей. – Мелітополь : Сана, 2008. – Вип. ХХV. – Ч. ІІІ. – С. 105–110.
 10. Карась Г. Олександр Кошиць та Нестор Городовенко: мистецько-виконавські паралелі / Г. Карась // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2008. – Вип. ХІІ–ХІІІ. – С. 99–105.
 11. Карась Г. Поетичний світ Шевченка в музиці постмодернізму (на прикладі ораторії «Неофіти» Мар’яна Кузана) / Г. Карась // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 13. – С.14–22.
 12. Карась Г. Особові колекції діячів музичної культури українського зарубіжжя: джерелознавчий аспект / Г. Карась // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – Вип. ХІV. – С. 63–69.
 13. Карась Г. Роль молодіжних організацій західної діаспори у збереженні національної музичної культури: історико-культурний аспект / Г. Карась // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2008. – Вип. 14. – С. 64–70.
 14. Карась Г. Тарас Шевченко в контексті музичної культури постмодернізму (на прикладі ораторії «Неофіти» Мар’яна Кузана / Г. Карась // Слово: Прикарпатський вісник НТШ. – Івано-Франківськ, 2008. – Ч. 2(2). – С.152–161.
 15. Карась Г. Особливості розвитку українського хорового мистецтва в Польщі в другій половині ХХ ст. / Г. Карась // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Мистецтвознавство. – Тернопіль ; К., 2009. – № 1 (20). – С. 82–89.
 16. Карась Г. Діяльність освітніх інституцій кобзарського мистецтва в діаспорі: джерелознавчий аспект / Г. Карась // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. 15–16. – С. 54–61.
 17. Карась Г. Постать Станислава Людкевича в контексті музичної культури української діаспори / Г. Карась // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Мистецтвознавство. – Тернопіль ; К., 2009. – № 2 (21). – С. 81–88.
 18. Карась Г. Соціокультурний аспект музично-драматичного мистецтва української діаспори на теренах Європи після Другої світової війни / Г. Карась // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. – К. : Міленіум, 2009. – Вип. 15. – С. 82–88.
 19. Карась Г. Місія діячів музичної культури діаспори у збереженні, дослідженні та популяризації повстанської пісні / Г. Карась // Галичина. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2009. – Ч. 15–16. – С. 729–735.
 20. Карась Г. Українські співаки зарубіжжя у міжкультурній комунікації в сучасній Європі крізь призму ідентичності / Г. Карась // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2009. – Вип. 15. – Т. І. – С. 110–116.
 21. Карась Г. Культурологічні аспекти музикознавчої та музично-публіцистичної діяльності Романа Савицького-молодшого / Г. Карась // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. – К. : Міленіум, 2009. – Вип. ХХІІІ. – С. 246–253.
 22. Карась Г. Збереження і популяризація творчої спадщини Василя Барвінського митцями українського зарубіжжя / Г. Карась // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Серія «Слово». – Івано-Франківськ, 2009. – Ч. 2 (6). – С. 222–235.
 23. Карась Г. Українські співаки зарубіжжя у міжкультурній комунікації в сучасній Європі через призму ідентичності / Г. Карась // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія». – Вип. 5. – 2009. – С.204 – 215.
 24. Карась Г. Володимир Луців – менеджер українського мистецтва (рефлексії з нагоди 80-річчя митця) / Г. Карась // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2009–2010. – Вип. 17–18. – С. 18–23.
 25. Карась Г. Статика і динаміка жанру дитячої опери у творчості композиторів української діаспори ХХ ст. / Г. Карась // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2010. – № 2. – С. 89– 93.
 26. Карась Г. Хронограф музичного життя українського зарубіжжя на сторінках часопису «Екран» (США): джерелознавчий аспект / Г. Карась // Культура і сучасність. – К. : Міленіум, 2010. – № 1. – С. 159–165.
 27. Карась Г. Актуалізація музично-педагогічної хорової спадщини українського зарубіжжя в сучасному освітньому процесі України / Г. Карась // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. «Музикознавчі студії – 2010». – Львів : Сполом, 2010. – Вип. 22. – С. 185–194.
 28. Карась Г. Невідомі листи Михайла Голинського до Василя Безкоровайного / Г. Карась // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 19–20. – С. 296–305.
 29. Карась Г. Шевченківські святкування української еміграції у міжвоєнній Чехо-Словаччині / Г. Карась // Прикарпатський вісник Наукового Товариства ім. Шевченка. Серія «Слово». – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 2 (10). – С. 13–23.
 30. Карась Г. Платоніда Щуровська-Россіневич: портрет мисткині через призму теорій гендеру та пасіонарності / Г. Карась // Мистецтвознавчі записки. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 19. – С. 18–27.
 31. Карась Г. До історії звукозаписів хорів Олександра Кошиця / Г. Карась // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2011. – № 21–22. – С. 263–268.
 32. Карась Г. Розвиток українсько-німецьких музичних зв’язків в контексті мінливих тенденцій ХХ ст. / Г. Карась // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. ХХVІІ. – С. 86–95.
 33. Карась Г. Видавнича та нотовидавнича справа українського зарубіжжя / Г. Карась // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 23. – С. 108–115.
 34. Карась Г. Розвиток українського музичного театру в Канаді у контексті культуротворчих процесів ХХ століття / Г. Карась // Прикарпатський вісник Наукового Товариства ім. Шевченка. Серія «Слово». – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011. – Ч. 2 (14). – С.143–155.
 35. Карась Г. Культуротворча діяльність Павла Маценка в контексті розвитку українського хорового мистецтва в діаспорі / Г. Карась, Л. Бурденкова // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2011. – № 10(81). – С. 54 –58.
 36. Карась Г. Маловідомі фортепіанні твори українських композиторів-емігрантів ХХ ст. у США: питання навчального репертуару в класі загального та спеціалізованого фортепіано / Г. Карась // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Загальне та спеціальне фортепіано у мистецькому просторі України. Серія: Виконавське мистецтво. – Львів : Сполом, 2012. – Вип. 27. – С. 328–338.
 37. Карась Г. Концертне турне Соломії Крушельницької містами США у 1928 р. (за матеріалами газети «Свобода») / Г. Карась // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Мистецтво­знавство. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – № 3. – С. 3–7.
 38. Карась Г. Вшанування Миколи Лисенка українською діаспорою світу (до 170-річчя від дня народження композитора) / Г. Карась // Мистецтвознавчі записки. – К. : Міленіум, 2012. – Вип. 22. – С. 3–10.
 39. Карась Г. Стан і перспективи діалогу «Україна-діаспора» у сфері музичної культури / Г. Карась / Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2012. – № 24–25. – С. 228–235.
 40. Карась Г. Музичне краєзнавство Прикарпаття як спеціальний навчальний курс: до постановки проблеми / Г. Карась  // Карпатський край : наукові студії з історії, культури, туризму. – Ч.2. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. –  С.144 –150.
 41. Карась Г. Феномен «Щедрика» в обробці Миколи Леонтовича у світовому комунікаційному просторі ХХ ст. / Г. Карась // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць. – Вип. 12. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. – С. 343 –347.
 42. Карась Г. Культурно-мистецькі аспекти життя і діяльності професора Юрія Бойка-Блохина  / Г. Карась // Наукові записки з української історії: зб. наук. статей. – Вип. 30.– Переяслав-Хмельницький, 2012. – С.87–91.
 43. Карась Г. Роль духовних освітніх закладів у житті і діяльності Мирослава Антоновича / Г. Карась // Слово: Прикарпатський вісник НТШ. – Івано-Франківськ, 2012. – Ч. 2 (18). – С.117-125.
 44. Карась Г. Хорові обробки гуцульського фольклору композиторів діаспори як джерело пізнання рідної культури у навчально-виховному процесі гірських шкіл / Г. Карась // Гірська школа Українських Карпат: наук. фахове видання з пед. наук. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2013. – № 10. – С.124–127.
 45. Карась Г. Тема голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні в контексті музики постмодерну: на прикладі опери Вірко Балея / Г. Карась // Культура і сучасність : альманах.– К.: Міленіум, 2013.– № 2. – С.102–107.
 46. Карась Г. Музикознавча діяльність Мирона Федоріва на полі реформування церковного співу в контексті Декретів Ватиканського Собору / Г. Карась // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2012–2013.– Вип. 26–27. – С.58-62.
 47. Карась Г. Духовні освітні заклади у житті і творчій діяльності Мирослава Антоновича / Г. Карась // Українська музика : наук. часопис / [засн. ЛНМА імені М. В. Лисенка ; голов. ред.. І. Пилатюк].– Львів, 2013. – Число 3 (9). – С.34–40.
 48. Карась Г. Невідомий твір Кос-Анатольського / Г. Карась // Українська музика : наук. часопис / [засн. ЛНМА імені М. В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк].– Львів, 2013.– Ч.4 (10). – С.138-140.
 49. Карась Г. Соціологічні аспекти музичної культури української діаспори / Г. Карась // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / [за ред.. О. Смоляка].– Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім.. В. Гнатюка, 2014.– № 1. – С.162–169.
 50. Карась Г. Музикознавча спадщина Осипа Залеського / Г. Карась // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. – Вип. 25. – К.: Міленіум, 2014. – [НАКККіМ]. – С.29-39.
 51. Карась Г. Музична Шевченкіана у звукозаписах української діаспори на Заході / Г. Карась // Українська музика : наук. часопис / [засн.: ЛНМА імені М. В. Лисенка ; голов. ред.. І. Пилатюк].– Львів, 2014.– Ч.2 (12). – С.19-25.
 52. Карась Г. Особливості загальної музичної освіти української діаспори ХХ століття / Г. Карась // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України, 2014. – Вип. 1 (16). – С.278–285.
 53. Карась Г. Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори / Г. Карась // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : [зб. наук. праць ; Вип. ХХХІІ]. – К. : Міленіум, 2014. – С.98–104.
 54. Карась Г. Пісенники українців Румунії як джерело вивчення буття фольклору в сучасну епоху / Г. Карась // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2014. – № 2. – С.190–194.
 55. Карась Г. Постать Анни Ярославни – королеви Франції в музичній культурі української діаспори в контексті праці Івана Кузич-Березовського «Жінка і держава» / Г. Карась // Українознавчі студії. – Івано-Франківськ : Інститут українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, 2014–2015. – Вип.15–16. – С.197–202.
 56. Карась Г. Історико-культурологічні аспекти мистецької педагогіки української діаспори / Г. Карась // Карпатський край : наукові студії з історії, культури, туризму. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університетет імені Василя Стефаника, 2014. – № 2(5). – С.234–243.
 57. Карась Г. Музична Шевченкіана української західної діаспори у звукозаписах / Г. Карась // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Вип. 28–29. – Ч. І. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. –С.133–138.
 58. Карась Г. Публіцистика та музикознавча спадщина Осипа Залеського : жанри, напрями, здобутки / Г. Карась // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. Том ССLXVІІ. Праці Музикознавчої комісії. – Львів, 2014. –С.178–201.
 59. Карась Г. Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори / Г. Карась // Прикарпатський віник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 2(26). –233-240.
 60. Карась Г. Українське музичне діаспорознавство як новий напрям сучасного мистецтвознавства / Г. Карась // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Історичні науки». – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2015. – Вип. 23. – С.171 –174.
 61. Карась Г. Хорова Шевченкіана композиторів української діаспори / Г. Карась // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку: зб наук. праць : наук. записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2014. – Вип. 20. У 2-х т. Т.1. – С.140-146.
 62. Карась Г. Персоналії української музичної культури в науковому доробку Володимира Качкана: причинки до студії / Г. Карась // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство : /за ред. д. ф. н., проф. Ткачука М. П. – Тернопіль : ТНПУ, 2015.– Вип. 42. – С.213 –218.
 63. Карась Г. Місія Українського вільного університету у розвитку музикознавства / Г. Карась // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. 2015. Вип. 32. На пошану доктора мистецтвознавства, професора Карась Ганни Василівни. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – С.71-77.
 64. Карась Г. Музичні лейтмотиви Ганни Карась / Г. Карась, В. Дутчак // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. 2015. Вип. 32. На пошану доктора мистецтвознавства, професора Карась Ганни Василівни. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – С.9-14.
 65. Карась Г. Микола Мушинка і українська фольклорна та музична культура (ювілейні узагальнення з нагоди 80-річчя вченого / Г. Карась // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. № 2(30). – Івано-Франківськ, 2015. – С.429-238.
 66. Карась Г. Українське музичне діаспорознавство в системі навчально-виховного процесу сучасної вищої школи України / Г. Карась // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Вип.16. Ч.1. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – С.38-43.
 67. Карась Г. Історіографія життя і творчості українського оперного співака Миколи Іванова / Г. Карась // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. 2015. Вип. 30-31, ч. 2. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – С.3-9.
 68. Карась Г. Особливості менеджменту української музичної культури в діаспорі / Г. Карась // Карпатський край. Наукові студії з історії, культуи, туризму. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-ті ім. В. Стефаника, 2016. № 1(8). – С.177-184.
 69. Карась Г. Недоспівана пісня… [Василь Сліпак] / Г. Карась // Музика. – 2016, № 4. – С.36-39.
 70. Karas G. Oleksandr Koshytsya choral conducting school as a sociocultural phenomenon / G. Karas // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2016. – № 3. – С.23-27.
 71. Карась Г. У полоні мистецької пісні [Павло Гунька] / Г. Карась // Музика. – 2016. – № 5-6. – С.39-41.
 72. Карась Г. Диригентська діяльність Лева Туркевича в контексті музичної культури української діаспори / Ганна Карась // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. № 2(34). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 423–430.
 73. Карась Г. Диригент і композитор Степан Гумінілович: в 100-ту річницю від дня народження / Ганна Карась // Українська музика: науковий часопис / [голов. ред. І. Пилатюк]. 2017. № 2 (24). – С. 134–139.
 74. Карась Г. Актуальність вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент культури і мистецтва» на музичних факультетах вищих навчальних закладів/ Ганна Карась // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. № 32(39). – Івано-Франківськ, 2017. – С. 240–248.
 75. Карась Г. Музична регіоналістика у фокусі сучасних досліджень. Рецензія на видання: Романюк Л. Б. Музичне і театральне життя Станиславова (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) : монографія / Л. Б. Романюк, М. В. Черепанин – Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2016. – 508 с. / Ганна Карась // Українська музика: науковий часопис / [голов. ред. І. Пилатюк]. 2017. № 3 (254). – С. 179–180.
 76. Карась Г. Постать Артемія Веделя в культурно-мистецьких рефлексіях української діаспори / Ганна Карась // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – Київ, 2018. – № 121. – С. 31–45.
 77. Карась Г. Збереження і популяризація хорової спадщини Артемія Веделя українською діаспорою (до 250-річчя від дня народження) / Ганна Карась // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Слово. 4(40), 2017, 3(47), 2018. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 323–336.
 78. Карась Г. Хорова обробка народної пісні у творчості Михайла Гайворонського / Ганна Карась // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво: зб. наук. праць. Вип. 1. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 47–62.
 79. Карась Г. Збереження і популяризація творчої спадщини Василя Барвінського митцями українського зарубіжжя / Ганна Карась // Українська музика: наук. часопис. Львів: ЛНМА ім. М. Лисенка, 2018, № 4 (30). – С.36-46.
 80. Карась Г. Художній образ гетьмана Івана Мазепи крізь призму синтезу мистецтв української діаспори. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наукових праць. 2019. Вип. 125. С. 77–88.
 81. Карась Г. Митрополит Андрей Шептицький в контексті музичної культури української діаспори (до 155-річчя від дня народження). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. :  Мистецтвознавство. Рівне : РДГУ, 2019. Вип. 32. С. 3–11.
 82. Карась Г. Культуротворча діяльність українських хорових диригентів в умовах таборів переселених осіб після Другої світової війни. Народна творчість та етнологія. Київ : ІМФЕ, 2020, 1 (383). С. 23–36.
 83. Карась Г. Солоспіви композиторів української діаспори на тексти Максима Рильського крізь призму синтезу слова і музики. Народна творчість та етнологія. Київ : ІМФЕ, 2020. № 3. С. 104–111.
 84. Карась Г. Методологія трансдисциплінарної інтеграції відкритих освітніх ресурсів у вивченні художньої культури української діаспори. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузів. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. Дрогобич : Вид. дім «Гельветика», 2020. Вип. 28, том 5. С. 102–10

Статті у зарубіжних періодичних виданнях

 1. Карась Г. Збереження і розвиток української духовної музичної культури в західній діаспорі / Г. Карась // Науковий вісник Українського університету = Научный вестник Украинского университета. – М., 2005. – Т. ІХ. – С. 75–80.
 2. Karas H. Musikbildung und Musik, Dramakunst der Ukrainer in den Verschleppungslagern Europas nach dem zweiten Weltkrieg / Hanna Karas // Ukrainer in Welt und deutsche Diaspora in der Ukraine (Mьnchen (Deutschland), 13–14 April, 2008): die Wissenschaft-sarbeitsersammlung von D. Blochyn Redaktion; deutsch-ukrainische wissen-schaftliche Gesamtversammlung Prof. J.Boyko-Blochyn-Stiftung. – München ; Poltawa : ASMI, 2009. – S. 81–97.
 3. Карась Г. Музична освіта та музично-драматичне мистецтво українців в умовах переходових таборів Європи після Другої світової війни / Г. Карась // Ukrainer in Welt und deutsche Diaspora in der Ukraine (Mьnchen (Deutschland), 13–14 April, 2008): die Wissenschaft-sarbeitsersammlung von D. Blochyn Redaktion; deutsch-ukrainische wissen-schaftliche Gesamtversammlung Prof. J.Boyko-Blochyn-Stiftung. – München ; Poltawa : ASMI, 2009. – S. 329–344.
 4. Карась Г. Культурне життя Прикарпаття / Г. Карась // Альманах Станиславівської землі: зб. матеріалів до історії Станиславова. Том ІІІ / ред.-упор. Ю. Гаєцький. – Нью-Йорк; Київ; Івано-Франківськ: Видання Центрального Комітету Станиславівщини, 2009. – (НТШ, Укр. архів. Том ХХХІХ). – С.578–580.
 5. Карась Г. В Україні вшанували 80-річчя мецената Володимира Луцева / Г. Карась // Свобода (США). – 2009. – 31 лип. – Ч.31. – С.19.
 6. Карась Г. Осяйний лицар української музики / Г. Карась Свобода (Нью-Йорк). – 2010. – 8 січ., ч.2. – С.14.
 7. Карась Г. Конференція «Мирослав Антонович і його доба». / Г. Карась Свобода (Нью-Йорк). –2010. –19 березня – ч.12. – С.22.
 8. Карась Г. У Львові відбувся ІІІ Міжнародний конґрес українців / Г. Карась, Климчак М. // Свобода (Нью-Йорк, США). – 2010. – 2 лип., ч. 27. – С.1,10.
 9. Karas H. Die Entwicklung der ukrainischen-deutschen musikalischen Beziehungen im kontext von verдnderlichen tendenzen des XX. Jahrhunderts / Hanna Karas // Deutschland und Ukraine: historische, kulturelle, wirtschaftliche und wissenschaftliche Beziehungen : Beitrдge zum Dritten Weltkongress am 10. und
  12. April 2011 in München. – München ; Poltawa : DUWG, 2011. – 3 Band. – S. 381–395.
 10. Карась Г. Розвиток українсько-німецьких музичних зв’язків в контексті мінливих тенденцій ХХ ст. / Г. Карась // Deutschland und Ukraine: historische, kulturelle,wirtschaftliche und wissenschaftliche Beziehungen: Beiträge zum Dritten Weltkongress am 10. und 12. April 2011 in München. 3 Band / Herausgeberin   Prof. Dr Dariana Blochyn. –München –Poltawa: DUWG, 2011. =  Німеччина і  Україна:  історичні, культурні, економічні та наукові зв’язки: зб. наук. пр. (за матеріалами ІІІ Міжнародного  наукового конгресу (10 –12 квітня 2011 р., Мюнхен (Німеччина) / за заг. ред. проф., д-ра Дарини Блохин Блохина. – München – Poltawa, 2011. – С.368 –381.
 11. Карась Г. Архів Ігоря Соневицького передано в Україну / Г. Карась // Свобода (Нью-Йорк). – 2011. – 11 лист., № 45. С. 18.
 12. Карась А. Украинские певцы на оперных сценах Германии: интеграционно-коммуникативные аспекты / А. Карась // Europäische Fachhochschule. European Applied Sciences. – Stuttgart : ORT Publishing, 2012. – № 1. – P. 23–27.
 13. Карась А. Деятели музыкальной культуры зарубежья – представители полиэтнического юга Украины в мировом культурном пространстве / А. Карась // European Social Science Journal = Европейский журнал социальных наук. Рига ; М., 2012 : НОУ «ПМБ ЕГУ». – № 12 (28). – Т.1. – С. 209–218.
 14. Карась Г. Відбулося свято русинів-українців / Г. Карась // Свобода. – Нью-Йорк, 2012. – 31 серп., № 35. – С.16.
 15. Karas G. Phenomenon of “Shchedryk” (“Carol of the bells”) adapted by Mykola Leontovych in the world communication space in the 20th century / Ganna Karas // Europäische Fachhochschule. European Applied Sciences. – Stuttgart : ORT Publishing, 2013. – № 1. – Vol. 1. – P. 23–25.
 16. Карась А. Структурная модель музыкальной культуры украинской диаспоры / А. Карась // Europäische Fachhochschule. European Applied Sciences. – Stuttgart : ORT Publishing, 2013. – № 5 – Vol. 1. – P. 28–30.
 17. Карась Г. Пісенники українців Східної Словаччини як джерело вивчення буття фольклору в сучасну епоху / Г. Карась // Дукля (Пряшів, Словаччина). –2013. –№ 1. – С.28–41.
 18. Карась Г. Перші екранізації опери «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського в контексті доби (до 200-річчя від дня народження українського оперного співака, композитора, актора, драматурга та 150-річчя прем’єри опери / Г. Карась // Ukrainistik in Europa.& Deutschland and die Ukraine =Україністика в Європі.& Німеччина і Україні : у 6 т. / за заг. ред.. Д. Блохин. Т.6.: зб. наук. праць за матеріалами ІV Міжнар. наук. конгресу в Мюнхені (19–22 квітня 2013 р.) .– Мюнхен ; Тернопіль : Астон, 2013. – С.527–538.
 19. Карась Г. ІV Міжнародний конгрес до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка / Г. Карась // Свобода (США).– 2013.– № 38. – С.3.
 20. Карась Г. Збереження і розвиток традицій музичної освіти Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка українською діаспорою США / Г. Карась // Львівсько-ряшівські наукові зошити. Львівський національний університет імені Івана Франка – Uniwersytet Rzeszowski.– Львів–Ряшів, 2013.– № 1. – С.108–121.
 21. Карась Г. Музичне краєзнавство у наукових дослідженнях професора Павла Роберта Маґочія / Г. Карась // Ювілейний збірник на честь професора Павла-Роберта Маґочія = A jubilee collection : essays in honor of professor Paul Robert Magocsi : до 70-річчя від дня народження науковця = on his 70th Birthday / відп. ред.. та упоряд. : Валерій Падяк, Патріція Крафчик ; вип. ред. : Лариса Ільченко. – Ужгород ; Пряшів ; Нью-Йорк : Видво В. Падяка, 2015. – С.309-316.
 22. Карась А. Деятельность Михаила Минского в поликультурном пространстве зарубежья / А. Карась // Профессиональная подготовка вокалистов: проблемы, опыт, перспективы : сб. науч. тр. Вып. 7. – М.: Издательство «Литера Скрипта», 2015. – С. 124–129.
 23. Карась Г. Хорова культура українців міста Станиславова з кінця ХІХ ст. до 1939 року / Г. Карась // Po stronie pamięci i dialogu…Stanisławów i ziemia Stanisławówska w dobie przemian społecznych oraz narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. Tom II. Gospodarka. Kultura. Religia / Redakcja naukowa P. Hawrylyszyn, M. Kardas, A. A. Ostanek. – Warszawa – Stanisławów, 2017. – S. 203–213.
 24. Карась А. Украинско-белорусские музыкальные связи в вокальном искусстве. Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 19–20 лістапада 2015 года) / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Мінск : Права і эканоміка, 2016. С. 365–368.
 25. Карась Г. [Привітання Миколі Мушинці з ювілеєм]. У всякого своя доля… Розмова Ярослава Шуркала з Миколою Мушинкою : монографія. Пряшів (Словаччина), 2016. С. 302–303.
 26. Карась Г. Актуальність вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент культури і мистецтва» на музичних факультетах вищих навчальних закладів. International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE. № 9 (25), Vol.1, September 2017. Multidisciplinary scientific edition. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference “New Opportunities in the World Science” (August 31, 2017, Abu-Dhabi, UAE). United Arab Emirates, Ajman. С. 16–20.
 27. Карась Г. Осип Залеський на тлі суспільно-політичного та культурно-мистецького життя Станиславова. W obliczu nowej rzeczywistości. Stanisławόw i Ziemia Stanisławόwska w latach 1918–1923 = На тлі нової реальності. Станиславів та Станиславівщина в 1918–1923 рр. Tom II. AdministracjaKultura = Адміністрація – Культура. Warszawa ; IwanoFrankiwsk, 2018. С. 164–181.
 28. Карась Г. Поетичний світ Лесі Українки у вокально-хоровій музиці композиторів української діаспори ХХ століття. Леся Українка в діаспорному літературознавстві. Німецько-українські зв’язки : зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції в Мюнхені (3.04. 2019 –7.04.2019) / укл. і заг. ред. : Д. Блохин, М. Моклиця. Т. ХІ. Мюнхен ; Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2019. С. 96–107.
 29. Karas H. Feminizacja ukraińskiej muzykologii oraz publicystyki na terenie Galicji w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku. Musica Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunkw polskoukraińskich. Tom XVI Kobiety w kulturze muzycznej Galicji / pod redakcjᶏ naukowᶏ Grzegorza Oliwy i Kingi Fink. Rzeszόw : Wydawnictwo Uniwersytety Rzeszowskiego, 2019. С. 151–164.
 30. Карась А. Междисциплинарность как инновационный подход при изучении учебной дисциплины «Эволюциия художественных стилей в искусстве. Artistic Education Fields Integration: Theoretical and Methodological Framework. Challenges. Perspectives. The Scientific International Symposium Materials еhe International Scientific Symposium, October 18th 20th 2018. Bălți : Indigou Color, 2019. С. 61–65.
 31. Карась Г. Культурно-мистецьке життя українців Станиславова та Станиславівщини періоду Другої світової війни. Wojna zmieniła wszystko. Stanisławόw s Ziemia Stanisławόwska w dobie wojny, okupacji Iwyzwolenia” (1939-1945). Tom II AdministracjaKultura / redakcja naukowa Adam Adrian Ostanek, PetroHawrylyszyn. Warszawa ; Iwano-Frankiwsk, 2019. С. 163–182.
 32. Карась Г. Українські співаки у процесах міжкультурної комунікації у Великій Британії. Х Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2019. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier. Verlag readbox unipress / Open Access LMU, München, 2020. С. 556–567.
 33. Karas H., Serhaniuk L., Kazymyriv K., Bardashevska Y., Maskovych T. Diaspora art project as a factor to protect Ukrainian music culture in the modern transformational processes. Asia Life Sciences. The Asian International Journal of Life Sciences. Laguna, Philippines : Rushing Water Publishers Ltd, 2020. Volume Supplement 22. Issue 2. Р. 201–214.

Статті у збірниках наукових статей, матеріалів конференцій, енциклопедичних словниках (вибрані)

 1. Карась Г. Хорове мистецтво української діаспори / Г. Карась // Мистецтво і традиційна культура українського зарубіжжя : зб. мат. Міжнар. наук. конф., (Івано-Франківськ, 10–12 листопада 1992 р.). – Івано-Франківськ ; Львів, 1996. – С. 152–157.
 2. Карась Г. Йосиф Сліпий і проблеми розвитку церковної музики в Галичині в ХХ ст. / Г.Карась //  Кардинал Йосиф Сліпий і сучасність: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. на пошану 110-ї річниці від дня народження Глави Укр. Греко-Католицької Церкви, Кардинала Йосифа Сліпого (11─12 жовт. 2002 р.). – Івано-Франківськ, 2002. – С.166-171
 3. Карась Г. Діячі музичної культури західної діаспори – наші земляки / Г. Карась // Наукові записки Ін-ту народознавства НАН України, Івано-Франківського краєзнавчого музею. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. – Вип. 7–8. – С. 118–125.
 4. Карась Г. Тенденції розвитку міської хорової культури Прикарпаття / Г. Карась // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття: зб. наук.-теорет. статей. Вип. 1 / гол. ред. Павлюк С. П. –  Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. – С.156–160.
 5. Карась Г. Ідея соборності в українській музичній культурі західної діаспори / Г. Карась // Україна соборна : зб. наук. статей. Вип. 2. Ч. ІІ. Соціокультурні, етноконфесійні та демографічні проблеми формування української нації. – К., 2005. – С. 102–113.
 6. Карась Г. Українська музична культура західної діаспори в контексті глобалізаційних процесів ХХ ст. / Г. Карась // Українська культура в контексті світових глобалізаційних процесів / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – К., 2005. – 360 с. – С. 221–232.
 7. Карась Г. Іван Франко в контексті музичної культури української західної діаспори ХХ ст. / Г. Карась // Етнокультурні процеси в українському урба-нізованому середовищі ХХ ст.: зб. наук.-теорет. статей. – ред. 2 / гол. ред. Павлюк С. П. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. –С.239–245.
 8. Карась Г. Музичні твори на слова Маркіяна Шашкевича / Г. Карась // Грабовецький В. Підлисся. Тисячолітній літопис села Маркіяна Шашкевича. Життя, творчість та вшанування будителя Галича. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. – С.207 –209.
 9. Карась Г. Михайло Голинський і Галичина / Г. Карась // Історико-культурна спадщина Прикарпаття: наук. зб. на пошану Петра Арсенича. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006.
 10. Карась Г. Денис Січинський у контексті музичної культури Прикарпаття (до 140-х роковин від дня народження / Г. Карась // Наукові записки. – Інститут народознавства НАН України, Івано-Франківський краєзнавчий музей. Випуск 9-10. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2006.
 11. Карась Г. Особливості розвитку музичної освіти українців в умовах переходових таборів Європи після Другої світової війни / Г. Карась // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Укра-їнська культура в контексті сучасних науко-вих досліджень та практичних реалій». ─ (Київ, 21-22 грудня 2006 р.). Ч.2. ─ К., 2006.
 12. Карась Г. Творчість Івана Франка в музичній культурі української західної діаспори ХХ ст. / Г. Карась // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Івано-Франківськ, 2007. – Число 2. – С. 38–48.
 13. Карась Г. Музична Шевченкіана композиторів Західної України та діаспори / Г. Карась // Моринці. Сторінки історії села Тараса Шевченка та вшанування Кобзаря / В. В. Грабовецький, В. М. Неумитий. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2007. – С. 126–138, 330–332.
 14. Карась Г. Спецкурс «Українська музична культура західної діаспори» : актуальність вивчення / Г. Карась // Мистецька освіта в Україні : традиції, сучасність, перспективи : зб. мат. ІV Всеукр. наук.-практ. конф., (Луганськ, 21–23 березня 2007 р.). – Луганськ : СтильІздат, 2007. – С. 85–90.
 15. Карась Г. Українська музична культура західної діспори в діалозі культур Європи / Г. Карась // Інформаційно-культурний простір: європейський вибір України : зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 7–8 грудня 2007 р.). – К. : ДАКККіМ, 2008. – С.226–229.
 16. Карась Г. Музично-драматичне мистецтво української діаспори на теренах Європи після Другої світової війни / Г. Карась // ІІ Міжнародний театральний симпозіум „Література – Театр- Суспільство”: зб. наук. праць у 2-х томах / за ред. проф. О. Мішукова. – Херсон, 2007. – С.74–78.
 17. Карась Г. До історії звукозаписів Соломії Крушельницької / Г. Карась // Соломія Крушельницька та світовий музичний простір: зб. статей / ред.-упор. О. Смоляк. – Тернопіль: Вид-во Астон, 2007. – С. 159 ─166.
 18. Карась Г. Євген Орест Садовський у контексті української музичої культури західної діаспори / Г. Карась // Євген Орест Садовський. Диригент хорів. 1931-2003. – Клівленд (США): Накладом автора, 2007. – С.1 ─3.
 19. Карась Г. Данилюк Валентин / Г. Карась // Енциклопедія сучасної України. Т.7. Ґ–Ді. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. – С.215.
 20. Карась Г. Дідишин Михайло / Г. Карась // Енциклопедія сучасної України. Т.7. Ґ–Ді. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. – С.678.
 21. Карась Г. Особливості розвитку українського хорового мистецтва в Польщі в другій половині ХХ ст. / Г. Карась // Багатокультурність Івано-Франківської області та Опольського воєводства: зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ: Видавни-чо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2008. – С.61 ─74.
 22. Карась Г. Виконавська інтерпретація Любки Колесси в оцінці музикознавців / Г. Карась // Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 1314 березня 2008 р.). – Луганськ-Арт, 2008. – С.85 ─90.
 23. Карась Г. Євген Орест Садовський у контексті української музичої культури західної діаспори / Г. Карась // Є. О. Садовський. Пісня наймогутніший імпульс українського народу. Повне видання творів. – Клівленд (США): Накладом автора, 2008. – С.1 ─6.
 24. Карась Г. Духовна музична культура західної діаспори як вияв етнічного буття українців / Г. Карась // Ставропігійські філософські студії : зб. наук. праць з філософії, психології, мистецтвознавства, культурології, педагогіки та філософії освіти. – Львів : Ставропігіон, 2008. – Вип. 2. – С. 140–158.
 25. Карась Г. Церковний спів в інтепретації «Візантійського хору» / Г. Карась // Духовна музика в контексті сучасного хорового виконавства : зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конф., (Кременець, 10 травня 2008 р.). – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 28–38.
 26. Карась Г. Церковна музика української західної діаспори як чинник збереження етнічної ідентичності / Г. Карась // Діаспора як чинник утверджен­ня держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації : тези доповідей II Міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 18–20 червня 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 281–287.
 27. Карась Г. Архівні та музейні колекції діячів музичної культури українського зарубіжжя : джерелознавчий аспект / Г. Карась // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з країни та діаспори. – Чернігів : ЧДПУ ім.Т. Г. Шевченка, 2008. – Ч.7. – С. 385–393.
 28. Карась Г. Ідея соборності у творчості українських композиторів у США / Г. Карась // Україна: від самобутності – до соборності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 22–23 травня 2008 р. – К.: ДАКККіМ, 2008. – С.59–61.
 29. Карась Г. Універсум Дарії Гординської-Каранович (до 100-річчя від дня народження) / Г. Карась // Видатні постаті науки, культури і освіти України : зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 30–31 жовтня 2008 р.). – К. : ДАКККіМ, 2008. – С. 314–316.
 30. Карась Г. Фонд Василя Безкоровайного у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї: джерелознавчий аспект / Г. Карась // Музеєзнавство і сучасність (до 95-річчя Терноп. обл. краєзнавчого музею) : зб. мат. наук.-краєзнавчої конф. / Терноп. обл. краєзн. музей ; [уклад. С.Костюк]. – Тернопіль : Меркьюрі – Тернопіль, 2008. –Вип. 4, ч. 1. – С. 80–88.
 31. Дмитракова (Дмитрак) Марія / Г. Карась // Енциклопедія сучасної України. Т.8. Дл–Дя. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – С.6.
 32. Карась Г. Дністрянська Софія / Г. Карась, П. Медведик, І. Лисенко // Енциклопедія сучасної України. Т.8. Дл–Дя. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – С.91.
 33. Карась Г. Добрянський Андрій / Г. Карась // Енциклопедія сучасної України. Т.8. Дл–Дя. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. –С.161
 34. Домшинський Володимир / Г. Карась // Енциклопедія сучасної України. Т.8. Дл–Дя. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. –С.258
 35. Дорожівський Руслан / Г. Карась // Енциклопедія сучасної України. Т.8. Дл–Дя. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – С.325
 36. Дощак Зірка / Г. Карась // Енциклопедія сучасної України. Т.8. Дл–Дя. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. –С.365.
 37. Карась Г. Дудич Андрій / Г. Карась // Енциклопедія сучасної України. Т.8. Дл–Дя. – К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – С. 505.
 38. Карась Г. Українські скрипалі зарубіжжя на світовому музичному Олімпі / Г. Карась // Мистецький Олімп України / В. Болгов, І. Болгов. – К. : Укр. Видавничий Консорціум, 2008–2009. – С. 108–109.
 39. Карась Г. Культурологічні аспекти музикознавчої та музично-публіцистичної діяльності Романа Савицького-молодшого / Г. Карась // Український вимір: міжнародний зб. інформаційних, освітніх, наук., метод. статей і матеріалів з України та діаспори. У 3 т. – Т.ІІІ. –Чернігів: ЧДПУ імені Т. Г.Шевченка, 2009. – С.159–164.
 40. Карась Г. Використання українських народних музичних інструментів у сучасному музикуванні в Канаді / Г. Карась // Український народний музичний інструментарій: історія, теорія і методи дослідження (до 40-річчя колекції укр. нар. муз. інструментів Музею театрального, музичного і кіно-мистецтва України) : зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 21–22 травня 2009 р.) / [упор. : Горенко Л. І., Черкаський Л. М.]. – К. : ДАКККіМ, 2009. – С. 221–223.
 41. Карась Г. Трансформація гуцульських музичних традицій у сучасному виконавстві в Канаді (на прикладі творчості гурту «Кубасонікс») / Г. Карась // Україна, Галичина, Гуцульщина: історія, політика, культура : зб. статей та повідомлень наук. конф. з міжнар. участю «Гуцульщина як історико-культурний феномен» / [упоряд. і загал. наук. ред. І. Монолатій]. – Коломия : Вік, 2009. – С. 70–72.
 42. Карась Г. Українознавчі інституції західної діаспори як чинник збереження національної музичної культури / Г. Карась // Українознавство. – К., 2009. – № 1 (30). – С. 262–266.
 43. Карась Г. Українська музична дискографія у зарубіжних каталогах / Г. Карась // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології : зб. мат. III Міжнар. наук.-творчої конф., (Київ, 11–12 листопада 2009 р.). – К. : ДАКККіМ, 2009. – С. 37–38.
 44. Карась Г. Музична культура української діаспори у просторово-часовому континуумі / Г. Карась // Екологія простору культури: проблеми та рішення : мат. Міжнар. наук. конф., (Київ, 5–6 червня 2009 р.). – К., 2009. – Ч. 2. – С. 39–41.
 45. Карась Г. Елегія / Г. Карась // Енциклопедія сучасної України. Т.9. Е–Ж. – К.: Інститут енциклопедичних досягнень НАН України, 2009. – С.126.
 46. Карась Г. Важливе джерело для пізнання української музичної культури / Г. Карась // Етнос та культура : часопис Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника : зб. наук.-теор. статей. Гуманітарні науки. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. – № 6–7. – С. 102–110.
 47. Карась Г. Феномен Мирослава Антоновича та його «Візантійський хор» : штрихи до портрета диригента / Г. Карась // Musica Humana : зб. статей кафедри музичної медієвістики та україністики ЛНМА. – Львів, 2010. – Ч. 3. – С. 11–22.
 48. – 50.         Карась Г. Заплатинський Андрій; Заяць Іван; Злочовський Зенон / Г. Карась // Енциклопедія сучасної України. Т.10. З–Зор. – К. : Ін-т енцикло­педичних досліджень НАН України, 2010. – С. 236–237, 411, 622.
 1. Карась Г. Роль культурних центрів зарубіжжя у збереженні та розвитку української музичної культури / Г. Карась // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : сучасний вимір, проекція у майбутнє (у рамках Конгресу української діаспори) : зб. мат. III Міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 23–25 червня 2010 р.). – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2010. – С. 431–435.
 2. Карась Г. Історико-культурологічні аспекти діяльності музичних товариств української західної діаспори / Г. Карась // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з країни та діаспори. – Чернігів, 2011. – Ч. 10. – С. 29–35.
 3. Карась Г. Музична шашкевичіана / Г. Карась // Пісенний сад Маркіяна : навч.-метод. посібник для концертмейстерського класу / [упоряд. Є. Біркова]. – Бережани : Музей книги, 2011. – С. 34–38.
 4. Карась А. Сохранение традиций в обработке народной песни для хора (на примере творчества Михаила Гайворонского) / А. Карась // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі ; 10–11 лістапада 2011 года, г. Мінск / [гал. ред. А. І. Лакотка ; Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі]. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – С.130–134.
 5. Карась Г. Роль єпископа Софрона Мудрого у збереженні музичної культури українців у діаспорі / Г. Карась // Україна – Ватикан : державно-церковні відносини в контексті досвіду об’єднаної Європи : зб. мат V Міжнар. наук. конф., (Галич, 26–28 травня 2011 р.). – Галич : Інформ.-видав. відділ Нац. заповідника «Давній Галич», 2011. – С.433–440.
 6. Карась Г. Від упорядника / Г. Карась // Гумінілович С. «Ні, я забуть тебе не міг» : збірка вокальних творів, присвячена 95-річчю від дня наро-дження композитора : навч. посіб. / С. Гумінілович ; [упоряд., авт. вступ. статті Ганна Карась]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім.Василя Стефаника, 2011. – С. 3–5.
 7. Карась Г. Музичне краєзнавство Прикарпаття як спеціальний навчальний курс: до постановки проблеми / Г. Карась // ХІІ Всеукраїнська наукова історико-крає-знавча конференція «Освітянське крає-знавство: досвід, проблеми, перспективи», присвячена 200-річчю від дня народження укр. просвітителів І. Вагилевича та М. Шаш-кевича (6–7 жовтня 2011 року): зб. матеріа-лів. – Івано-Франківськ: «Лілея-НВ», 2011. – С.30 ─39.
 8. Карась Г. Пісенники українців Східної Словаччини як джерело вивчення буття фольклору в сучасну епоху / Г. Карась // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / [гол. ред.. В. І. Кононенко].– Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011–2012.– № 8–9. – С.87–94.
 9. Карась Г. Концертне турне Соломії Крушельницької містами США у 1928 р. : за матеріалами газети «Свобода» / Г. Карась // Соломія Крушельницька та українська духовність: зб. статей / ред.-упор.: О. Смоляк, П. Смоляк. – Тернопіль: Вид-во «Астон», 2012. – С.77–84.
 10. Карась Г. Івано-Франківськ: місто конкурсів і фестивалів (до 350-річчя наданню містові маґдебурзького права / Г. Карась // Краєзнавець Прикарпаття. – Івано-Франківськ: Видав.-інформ. центр Івано-Франківського обл. держ. Центру туризму і краєзнавства учнівського молоді. – С.29–30.
 11. Карась А. Украинско-французские музыкальные связи сквозь призму «диалога культур» / А. Карась // Актуальные проблемы мировой художествен­ной культуры : мат. Междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. У. Д. Розенфельда (Гродно, 5–6 апр. 2012). В 2 ч. Ч.1. / ГрГу им.Я. Купалы ; [редкол. : Т. Г. Баранович (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГу, 2012. – С. 297–301.
 12. Карась Г. Дискографія музичної Шевченкіани української західної діаспори / Г. Карась // Тарас Шевченко і кобзарство : зб. мат. II Міжнар. наук.-практ. конф. (у рамках Четвертого міжнар. конгресу світового українства), (Львів, 23–24 серпня 2013 р.). – Львів : Вид-во Львів. Політехніки, 2013. – С. 206–211.
 13. Карась Г. Музикознавча діяльність Мирона Федоріва на полі реформування церковного співу в контексті декретів Другого Ватиканського Собору / Г. Карась // Україна і Ватикан : до і після Другого Ватиканського собору : наук. зб. – К. : УАР, 2013. – С. 372 –380.
 14. Карась Г. Структурна модель музичної культури української діаспори / Г. Карась // «Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм» : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 24–25 квітня 2013 р., м. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – С.17–21.
 15. Карась Г. Музична культури діаспори як інтегральна складова української художньої культури / Г. Карась // Взаємозв’язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 21–22 березня 2013 р., м. Чернігів / наук. ред.. В. А. Личковах. – Чернігів : Вид-во «Ієрогліф», 2013. – С.146–150.
 16. Карась Г. Музична культури діаспори як інтегральна складова української художньої культури / Г. Карась // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті «…землякам моїм в Україні і не в Україні… : зб. Матеріалів четвертої Міжнародної науково-практичної конференції ( у рамках Четвертого міжнародного конгресу світового українства). – Львів : Вид-во Львів. Політехніки, 2013. – С.196 –199.
 17. Карась Г. Використання обробок українських народних пісень для хору Михайла Гайворонського як навчального матеріалу в класі індивідуального диригування / Г. Карась // Хорове мистецтво у вищій школі : проблеми і перспективи професійної підготовки : зб. матеріалів Всеукр. нак.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 25-26 жовтня 2013 р.) / [ред.-упоряд. Г. Карась. Л. Серганюк]. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2013. – С.43 –46.
 18. Карась Г. Особливості менеджменту української музичної культури в діаспорі / Г. Карась // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття : дискурси і дискусії : зб. наук. праць / упор., ред. : С. Садовенко, З. Босик ; відп. за випуск : В.Шульгіна, В. Кузнєцова. – К.: НАКККіМ, 2014. – С.21-23.
 19. Карась Г. Богослужбове хорове виконавство української діаспори / Г. Карась // Laudatio : Ювілейна збірка наукових статей на пошану професора Юрія Ясіновського / упоряд. У. Граб, О. Козарекно, Н. Сиротинська. – Львів: Видавець Тетюк Т. В., 2014. – С.86–103.
 20. Карась Г. Музична культура української діаспори у діалозі культур / Г. Карась // Культурно-мистецька освіта як складова художнього простору ХХІ століття : зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 30 вітня 2014 р. – К.: НАКККіМ, 2014. – С.98–101.
 21. Карась Г. Освітньо-педагогічна музична діяльність українців зарубіжжя як засіб вияву і збереження етнокультурної ідентичності / Г. Карась // Професійна мистецька освіта і художня культура : виклики ХХІ століття : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р. / МОН України, Київ. ун-т ім.. Б. Грінченка : заг. ред.. В. О. Огнев’юка ; [редкол. : В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, К. Ю. Бацак та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С.14–24.
 22. Карась А. Обработки белорусских народах песен в творчестве Михаила Гайворонского / А. Карась // Традыцыі і сучасны стан культуры і мас-тацтва: мат. Міжнароднай навук.-практ. канф. (28–29 лістапада 2013 г., гор. Мінск) : У 2 частках. Ч.1 : / уклад. Н. С. Бункевіч [і інш.]; гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літературы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – С.367 –370.
 23. Карась Г. Українське музичне діаспорознавство як новий напрям сучасного мистецтвознавства / Г. Карась // Мистецька культура : історія, теорія, методологія : тези доповідей Міжнар. наук. конф. (Львів, 28 листопада 2014 р.) / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові ; ред.-упоряд. : О. Осадця, В. Пасічник ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. – Львів, 2014. – С.76–79.
 24. Карась Г. Роль музичного мистецтва у відзначенні діаспорою 1000-ліття хрещення Руси-України (1988) / Г. Карась // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Вип.VІ : Проблеми екуменізму в сучасній Україні в контексті «Декрету про екуменізм (21.11.1964 р.)» Другого Ватиканського собору / за заг. ред. д. філос. н., д. богосл. (теол.) С. Р. Кияка. – Івано-Франківськ : ПП Маргітич О. І., 2014. – С.228–241.
 25. Карась А. Актуальность изучения музыкальной культуры украинской диаспоры ХХ века / А. Карась // Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении : сб. науч. тр. / Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств ; ред кол. : Е. Л. Кудрина (гл. ред.), А. В. Шунков, Л. Ю. Егле, сост. и науч. ред. И. Г. Умнова. – Кемерово : КемГУКИ, 2015 – С. 9–13.
 26. Карась Г. Персоналії української музичної культури в науковому доробку Володимира Качкана: причинки до студії / Г. Карась // Світильник слова : науковий збірник на пошану академіка Володимира Качкана (до 75-річчя від дня народження та 50-ліття творчої діяльності).– Івано-Франківськ: Вид-во Івано-Франківського нац. мед. ун-ту, 2015. – С.56–65.
 27. Карась Г. Історіографія життя і творчості українського оперного співака Миколи Іванова / Г. Карась // Вокальне мистецтво : Історія. Сучасність. Перспективи : збірник статей / ред.-упоряд. Ганна Карась. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – С.7-21
 28. Карась Г. Хорова Шевченкіана української діаспори / Г. Карась // Хорове мистецтво у вищій школі : проблеми і перспективи професійної підготовки : зб. наук. статей. Ч.2 / ред.-упоряд. Л. Серганюк, Ж. Зваричук, М. Рудик. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. –С.15-26.
 29. Карась Г. Вокальна Лепкіана композиторів діаспори / Г. Карась // Біркова Є. Прогуділа хуртовина. Вокальні твори для жіночого голосу на слова Богдана Лепкого в супроводі фортепіано : навч.-метод. посіб. для вокалу та конц. класу муз. навч. закладів / Євгенія Біркова. – Івано-Франківськ, 2015. – С.46-48.
 30. Карась Г. Внесок братів Антоновичів в розвиток музичної культури української діаспори / Г. Карась // Наукові записки Івано-Франківського краєзнавчого музею. Вип.13-14. – Івано-Франківськ, 2015. – С.98-104.
 31. Карась Г. Диригентсько-хорова школа Олександра Кошиця як соціокультурний феномен / Г. Карась // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., 14-15 квіт. 2016 р. / МОН України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін.; за заг. ред.. Огнев’юка В. О. ; [редкол.: В. О. Огнев’юк, Н. М. Віннікова, К. Ю. Бацак, О. М. Олексюк та ін.]. – К.: Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка, 2016. – С.70-84.
 32. Карась Г. Абаєв Олександр Володимирович / Г. Карась // Велика українська енциклопедія. т. 1 А-Акц / Упоряд. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016.– С.17.
 33. Карась Г. Акритова Елла Олексіївна / Г. Карась // Велика українська енциклопедія. т. 1 А-Акц / Упоряд. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016.– С. 523–524.
 34. Карась Г. Нагачевський Андрій / Г. Карась // Українська музична енциклопедія. Т.4. Н-О. – К. : вид-во ІМФЕ, 2016. – С.14-15.
 35. Карась Г. Місія філармонії у продюсуванні академічної музики: збереження традицій і пошук інновацій (на прикладі діяльності Івано-Франківської обласної філармонії) / Г. Карась // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: формування громадянського суспілтсва : зб. наук. пр. / упор., наук. ред., відп. за вип.: С. М. Садовенко. – К.: НАКККіМ, 2016. – С.19-21
 36. Карась Г. Диригентська діяльність Лева Туркевича в контексті музичної культури української діаспори / Г. Карась // Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки [ред.-упоряд. Л. Серганюк, Ж. Зваричук, М. Рудик ; МОН України, ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника», навч.-наук. ін.-т мистецтв]. – Івано-Франківськ, 2016. –С.10-18.
 37. Карась А. Украинско-белорусские музыкальные связи в вокальном искусстве / А. Карась // Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 19–20 лістапада 2015 года) /гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – С. 365–368.
 38. Карась Г. Історія України в піснях ХVІІ-ХХ ст. [передмова і коментарі до пісень] / Г. Карась // Тарас Житинський. Історія України в піснях ХVІІ-ХХ ст. CD. Тернопіль : “ГроЛіс», 2016. – [Золота колекція МР3]. – 12 с.
 39. Карась Г. Образ Богоматері у вокальній музиці композиторів української діаспори / Г. Карась // Sacrum et profanum в культурі / ред.: Гжегож Гжибек, Тарас Дубровний. – Львів : Вид-во «Растр-7», 2017. – С. 33–43.
 40. Карась Г. Актуальність вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент культури і мистецтва» на музичних факультетах вищих навчальних закладів / Г. Карась // International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. № 9 (25), Vol.1, September 2017. Multidisciplinary scientific edition. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference “New Opportunities in the World Science” (August 31, 2017, Abu-Dhabi, UAE). United Arab Emirates, Ajman. – С. 16–20.
 41. Карась Г. Микола Мушинка і українська музична культура/ Г. Карась //Вісник Закарпатської академії мистецтв : зб. наук. пр. Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2017. Вип. 8. – С. 23–27.
 42. Карась Г. Вокальна франкіана у сучасних звукозаписах Канади/ Г. Карась // Українознавчі студії: наук.-теорет. журнал Ін-ту українознавства при Прикарпатському нац. ун-ті ім. В. Стефаника. 2016-2917. Ч. 17-18. – Івано-Франківськ, 2017. – [ЛНМА імені М. В. Лисенка], 2017. – Ч.2 (24). – С. 98–106.
 43. Карась Г. Павловський Григорій Іванович / Г. Карась // Українська музична енциклопедія. Т. 5 / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К.: вид-во ІМФЕ, 2018 – С. 30–31.
 44. Карась Г. Павук Олександр / Г. Карась // Українська музична енциклопедія. Т. 5 / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К.: вид-во ІМФЕ, 2018. – С. 36.
 45. Карась Г. Пасіка (Гордій) Євген Васильович / Г. Карась // Українська музична енциклопедія. Т. 5 / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К.: вид-во ІМФЕ, 2018. – С. 102.
 46. Карась Г. Пасічинський (псевд. – Іран) Теодор Кирилович / Г. Карась // Українська музична енциклопедія. Т. 5 / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К.: вид-во ІМФЕ, 2018. – С. 102.
 47. Карась Г. Первоцвіт / Г. Карась // Українська музична енциклопедія. Т. 5 / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К.: вид-во ІМФЕ, 2018. – С. 132.
 48. Карась Г. Печеніга-Углицький Павло Іванович / Г. Карась // Українська музична енциклопедія. Т. 5 / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К.: вид-во ІМФЕ, 2018. – С.182–183.
 49. Карась Г. Пицко Остап-Діонізій / Г. Карась // Українська музична енциклопедія. Т. 5 / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К.: вид-во ІМФЕ, 2018. – С. 202.
 50. Карась Г. Плішка Павло / Г. Карась // Українська музична енциклопедія. Т. 5 / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К.: вид-во ІМФЕ, 2018. – С.267-268.
 51. Карась Г. Полянський Ярослав / Г. Карась // Українська музична енциклопедія. Т. 5 / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К.: вид-во ІМФЕ, 2018. – С.362-363.
 52. Карась Г. Попадюк Василь Васильович / Г. Карась // Українська музична енциклопедія. Т. 5 / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К.: вид-во ІМФЕ, 2018. – С. 371–372.
 53. Карась Г. Придаткевич Роман Павлович / Г. Карась // Українська музична енциклопедія. Т. 5 / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К.: вид-во ІМФЕ, 2018. – С. 418–420.
 54. Карась Г. Приходько Олекса Кіндратович/ Г. Карась // Українська музична енциклопедія. Т. 5 / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К.: вид-во ІМФЕ, 2018. – С. 430.
 55. Карась Г. Пюра Вільям / Г. Карась // Українська музична енциклопедія. Т. 5 / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К.: вид-во ІМФЕ, 2018. – С. 521.
 56. Карась Г. Пюрко (П’юрко) Богдан / Г. Карась // Українська музична енциклопедія. Т. 5 / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К.: вид-во ІМФЕ, 2018. – С. 521–522.
 57. Карась Г. Використання методик event-менеджменту в презентації музичних видань / Г. Карась // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: виклики та концепції сьогодення: зб. наук. праць. / наук. ред., упоряд. С. М. Садовенко. – К.: НАКККіМ, 2018. –С. 31-33.
 58. Карась Г. Творчість Ріхарда Ваґнера у рецепції Іри Маланюк (до 100-річчя від дня народження співачки) / Г. Карась // Ваґнер і Ніцше: 150-ліття зустрічі: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 7-8 листопада 2018 р.). Львів, 2018. – С. 91–94.
 59. Карась Г. Приклад високого професіоналізму / Г. Карась // Митець і час. До 85-ліття народного артиста України, професора Андрія Кушніренка / упорядник О. А. Кушніренко. Чернівці: «Місто», 2018. – С. 153–155.
 60. Карась Г. Мистецький діалог: світ Якова Гніздовського у музиці Мар’яна Кузана (навздогін 100-річному ювілею від дня народження митця) / Г. Карась // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції: зб. наук. пр. Кн. 2. / редкол.: гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2019. – С. 323–329.
 61. Карась Г. Українське музичне діаспорознавство як новий напрям мистецтвознавчої школи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство : матеріали міжнар. симпозіуму, 6 червня. 2019. М-во культури України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. К. : НАКККіМ, 2019. С. 181–182.
 62. Карась Г. Конкурс вокального мистецтва імені Іри Маланюк як приклад успішного event-менеджменту. Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: дослідницькі практики, динаміка розвитку, сфери реалізації : зб. наук. пр. / упоряд., наук. ред. С. Садовенко. К. : НАКККіМ, 2019. С. 81–85.
 63. Карась Г. Я – українка з Галичини (на відзначення 100-річчя Іри Маланюк. Музика. 2019. № 1–2. С. 58–61.
 64. Карась Г. Станіслав Людкевич – Софія Дністрянська: історія однієї публікації (до 140-річчя з дня народження композитора). Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво. 2019. Т.2.  № 1. С. 93–101.
 65. Карась Г. Пісенне слово поета. Качкан В. А. За престолом нації: Степан Пушик в орамленні доби / передмова, упоряд., текстологічна редакція листів, примітково-коментована база, підготовка ілюстрацій доктора філол. наук, професора, академіка АН ВШ, заслуженого діяча науки і техніки України Володимира Качкана. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. С. 34–37.
  Карась Г. Поетичний світ Лесі Українки у вокально-хоровій музиці композиторів української діаспори ХХ сторіччя. Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки / ред.-упоряд. Л. Серганюк, Ж. Зваричук, М. Рудик. Івано-Франківськ, 2019. С. 10–19.
 66. Карась Г. Етос і ерос життєтворчості Миколи Лисенка. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво. К., 2019. Т. 2.  № 2. С. 126–139.
 67. Карась Г. Художній образ гетьмана Івана Мазепи в образотворчому мистецтві української діаспори. Мистецтво. Культура. Освіта : зб. наук. праць Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Вип. 1. Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. С. 5–20.
 68. Карась Г. Проект «Ірина Ключковська. Фантазії» (вокальна музика А. Кос-Анатольського та О. Козаренка). Музика, 2019, № 3–4. С. 46–50.
 69. Карась Г. Роль товариства «Просвіта» у формуванні та збереженні національної та культурної ідентичності українців західної діаспори. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Товариство «Просвіта» – символ української національної ідеї» (м. Івано-Франківськ, 13 грудня 2018 р.) / за ред. С. Волковецького, І. Райківського. Івано-Франківськ : Просвіта, 2019. С. 62–79.
 70. Карась Г. Організація освітнього процесу в мистецьких навчальних закладах в умовах карантину. Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Мукачево, 22–23 квітня 2020 р. Мукачево : МДУ, 2020. С. 226–230.
 71. Карась Г. Презентація реалізованого музичного проекту як вид event-менеджементу. Культурологічний альманах : Вип. 13. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2020. С. 90–93.
 72. Карась Г. Репресії проти діячів української музичної культури на Прикарпатті. Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. участю 11-12 червня 2020 р. / наук. ред. Т. Єщенко. Львів : Друкарня Львів. нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького, 2020. С. 312–316.
 73. Карась Г. Семіосфера націокультурного простору Гантера. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво. К. : КНУКім, 2020. Т. 3, № 1. С. 8–17.
 74. Карась Г. Родина Туркевичів в духовному та культурному житті Галичини та української діаспори. Засіяно рясно – колоситься щедро: наук. зб. на пошану доктора філолог. наук, професора, академіка АН Вищої школи, заслуженого діяча науки і техніки України Володимира Качкана. Івано-Франківськ: Вид-во ІФНМУ, 2020. С. 207–217.

Методичні рекомендації і навчальні програми:

 1. Карась Г. Вивчення української народної пісні в дитячій хоровій студії : методичні рекомендації / Г. Карась. О. Ничай. ─ Івано-Франківськ,1994.
 2. Карась Г. Програма та методичні рекомендації з методики аналізу хорових творів для студентів ІІ курсу музичного факультету (спеціальності № 7020411 „музичне виховання”) / Г. Карась, Ю. Серганюк. – Івано-Франківськ, 1998.
 3. Програма та методичні рекомендації з організації та проведення навчально-виховної практики студентів старших курсів музичних факультетів університетів/ укл. Карась Г. – Івано-Франківськ, 1998.
 4. Програма з організації та проведення диригентської практики студентів музичного факультету університетів (спеціальності № 7020406 „диригування”) / укл. Карась Г. – Івано-Франківськ,1998.
 5. Карась Г. Програма та методичні рекомендації з організації та проведення фольклорної практики студентів музичного факультету / Г. Карась, М. Ортинська. – Івано-Франківськ, 1998.
 6. Карась Г. Програма методичні рекомендації з організації та проведення фольклорної практики студентів музичних спеціальностей університетів / Г. Карась, М. Ортинська. – Івано-Франківськ, 2008.
 7. Музична культура української діаспори: робоча навчальна програма та методичні рекомендації спецкурсу для студентів спеціальностей «Музична педагогіка і виховання» (6.020200) та «Музичне мистецтво» (спеціалізація «диригування») (7.020205) / уклад. Г. В. Карась. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2009. – 40 с.
 8. Карась Г. Бакалаврська робота : методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво». – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2015. –32 с.
 9. Карась Г. Дипломна робота : методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів за спеці-альністю 7.02020401 «Музичне мистецтво»Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2015. –32 с.

Професійна діяльність

Охоплює навчальні дисципліни: практично-індивідуальні: «Хорове диригування», лекційно-практичні:«Методика аналізу хорових творів», «Історія вокально-хорового виконавства», «Менеджмент культури і мистецтва», «Еволюція художніх стилів у мистецтві», спецкурс:«Музична культура української діаспори» (спеціальність «Музичне мистецтво» – для студентів І–V курсів), «Теорія та історія культури» (аспірантура – для підготовки доктора філософії).

Керівник науково-дослідної роботи «Актуальні питання культурології: теорія та історія культури» (державний реєстраційний номер 0117U004571).

Міжнародне стажування “Сучасний університет: міжнародна співпраця та мобільність задля інновацій через проектний підхід” (Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC) у співпраці з Університетом Суспільних наук (UNS), м. Лодзь (Польща) та компанією Consulting Group 2027, м. Лодзь (Польща) (березень-квітень 2017).

Впродовж всієї навчально-педагогічної діяльності керує дипломними та магістерськими роботами. Випустила магістрів-музикознавців:

 1. 1999 р. Повзанюк Ольга Іванівна «Композиційно-стильові особливості Літургій М. Леонтовича та К. Стеценка»
 2. 2005 р. Новицька Ольга Сергіївна «Тенденції розвитку хорового виконавства української західної діаспори другої половини ХХ ст.»
 3. 2006 р. Парандій Світлана Михайлівна «Постать Андрія Гнатишина в контексті української музичної культури»
 4. 2006 р. Семенишин Уляна Михайлівна «Жанрово-стилістичні особливості релігійних творів Олександра Кошиця»
 5. 2007 р. Бендус Олеся Мирославівна. «Українська дитяча опера у творчості композиторів західної діаспори ХХ ст.: статика і динаміка жанру»
 6. 2007 р. Гродзінська Оксана Іванівна «Традиції Львівської фортепіанної школи в контексті розвитку виконавства та освіти в українській західній діаспорі ХХ ст.»
 7. 2008 р. Гушпіт Тетяна Володимирівна «Мистецька діяльність Остапа Пицка в контексті музичної культурі української західної культури».

Робота визнана переможцем на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт.

 1. 2008 р. Чабан Ірина Ярославівна «Українська духовна музика у творчій спадщині Мирона Федоріва»
 2. 2009 р. Яцюк Галина Василівна «Дитяче хорове мистецтво української західної діаспори: історико-джерелознавчий та виконавський аспекти»
 3. 2010 р. Звіздарик Ельвіна Василівна «Ґенеза українського церковного співу: історико-культурологічний та музикознавчий аспекти»
 4. 2011 р. Бурденкова Ліда Валеріївна : «Культурно-мистецька діяльність Павла Маценка в контексті української музичної культури».
 5. 2011 р. Чигер Олег Олександрович«Йосип Гошуляк: творчий портрет на тлі епохи»
 6. 2011 р. Хабаль Віра Михайлівна : «Універсум Дарії Гординської-Каранович через призму теорії пасіонарності»
 7. 2012 р. Тимків Віта : «Культурно-мистецька діяльність Осипа Залеського в аспекті проблеми національного»
 8. 2013 р. Галько Лілія Володимирівна «Духове мистецтво української західної діаспори: виконавський та композиторський аспекти»
 9. 2013 р. Стиславський Юрій Іванович «Культурно-мистецька діяльність Юрія Костюка в контексті націєтворчих процесів української музичної культури»
 10. 2014 р. Боштан Віктор Валентинович «Психологічний вплив музики на особистість: історичні, теоретичні і практичні аспекти».
 11. 2015 р. Пришляк Софія Євгенівна : «Використання хорової спадщини української діаспори в сучасному навчально-виховному процесі загально-освітньої школи України»
 12. 2015 р. Труш Тетяна Валеріївна : «Актуалізація фортепіанної літератури української діаспори в навчально-виховному процесі учнів дитячих музичних шкіл України».
 13. 2018 р. Пинчук Христина Віталіївна: «Вокально-хорова музика Валентина Сильвестрова в контексті постмодернізму»
 14. 2019 р. Михайлюк Андрій Володимирович «Соціокультурний та методичний аспекти вокальної педагогіки української діаспори ХХ ст.»2019 р. Білінська Оксана Василівна «Жанрово-стильові особливості духовної хорової спадщини Михайла Гайворонського».

Під керівництвом Г. Карась захистили дисертації :

 1. Обух Людмила Василівна на тему: «Провідні тенденції української музичної освіти західної діаспори (початок ХХ–ХХІ ст.)». Сспеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство) 24 січня 2014 року у спеціалізованій Вченій раді у Львівській національній музичній академії ім. М. Лисенка.
 2. Рось Зоряна Петрівна на тему «Розвиток джазово-фестивального руху в соціокультурному просторів України періоду незалежності (1991 –2012 рр.). Спеціальність 26.00.01 «Теорія та історія культури (мистецтвознавство) 17 листопада 2016 року у спеціалізованій Вченій раді К 20.051.08 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
 3. Чигер Олег Олександрович на тему «Діяльнісна сутність вокального мистецтва української діаспори ХХ століття: історико-культурологічний контекст». Спеціальність 26.00.01 «Теорія та історія культури (мистецтвознавство) 29 травня 2017 р. у спеціалізованій Вченій раді К 20.051.08 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
 4. Курбанова Лідія Валеріївна на тему «Різновекторна діяльність Павла Маценка в контексті української музичної культури ХХ століття». Спеціальність 26.00.01 «Теорія та історія культури (мистецтвознавство) 15 лютого 2019 р. у спеціалізованій Вченій раді К 20.051.08 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ).
 5. Радко Юрій Іванович на тему «Стильова еволюція жанру баянної сонати у східнослов’янському інструментальному мистецтві другої половини ХХ – початку ХХІ століть». Спеціальність 17.00.03 — музичне мистецтво. Захист призначено на 31 травня 2019 року у спеціалізованій вченій раді К 35.869.01 у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка.
 6. Конвалюк Уляна Володимирівна. Персонологічний дискурс вокального мистецтва української естради 70-х років ХХ – початку ХХІ століть. Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство) 18 грудня 2020 року у Спеціалізованій Вченій раді К 20.051.08 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ.

Продовжують свою дослідницьку наукову роботу докторант Обух Людмила Василівна (2018, тема «Менеджмент академічної музики в соціокультурному просторі України (кінець ХХ – початок ХХІ століття)», апіранти Уляна Конвалюк, Роман Дзундза, Аліна Олійник) та один пошукач (Людмила Бабій).

Карась Г. В. виступає опонентом докторських та кандидатських дисертацій з мистецтвознавства, рецензує наукові збірники, навчальні видання, статті, автореферати дисертацій.

Карась Г. В. періодично виступає з лекціями на обласних курсах підвищення кваліфікації викладачів початкових спеціальних музичних навчальних закладів та закладів культури (Івано-Франківськ, 2012–2019).

Творча діяльність

Художній керівник і диригент народного аматорського хору «Первоцвіт» Народного дому с. Микитинці Івано-Франківської міської ради (1991–2019 рр.), церковних хорів парафії св. Володимира і Ольги (1996-2001) та Архистратига Михаїла (2007–2019) УГКЦ в Івано-Франківську, виступає з концертами в Івано-Франківську та області, містах України.

Організатор зустрічей громадськості з митцями українського зарубіжжя – Ірою Маланюк (Австрія), Євгеном Орестом Садовським (США), Левком Довговичем (Словаччина), проведення творчих вечорів композиторів діаспори (В. Безкоровайного, Є. Садовського, США).

Ініціатор та співголова оргкомітету проведення Міжнародних наукових конференцій «Етнокультурнi процеси в українському урбанiзованому середовищi ХХ ст.» (Івано-Франківськ, 2004, 2006).

Автор творчої iдеї i режисер спортивно-мистецького свята «Нiка» (1999–2010), церемонії вшанування лiдерiв економiчного прогресу «Трiумф» (2004–2006), культурно-мистецького проекту «Сорочку мати вишила менi» (2004–2008).

Ініціатор проведення, член оргкомітету та журі І–VІ Всеукраїнських конкурсів молодих вокалістів імені Іри Маланюк (2007–2018).

Iнiцiатор i автор міської «Програми пiдтримки та розвитку української культури м. Iвано-Франківська на перiод 2001–2005 рр.»; обласної комплексної програми «Культура Прикарпаття (2002–2005 рр.)»; iнiцiатор заснування (2000) обласних мистецьких премiй iм. Д. Сiчинського, Я. Лукавецького, В. Смоляка, відзнаки управління культури ОДА «За подвижництво в культурi Прикарпаття».

https://www.facebook.com/profile.php?id=1802113840

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ; karasg@ukr.net

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника