КАЗИМИРІВ ХРИСТИНА ТАРАСІВНА

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 25 листопада 1986р. в м. Івано-Франківську

2003-2007 р.р. навчалася в Івано-Франківському державному музичному училищі ім. Д. Січинського по класу «Фортепіано».

2007-2010 р. продовжила здобувати професійну освіту в Інституті мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» за напрямом підготовки «Мистецтво» та одержала диплом магістра з відзнакою.

Також, 2006-2010 р. навчалася на філософському факультеті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» та здобула диплом магістерського рівня.

2011р. – викладач кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника».

2018р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Міфологема Землі в українській професійній музиці: історико-культурологічний аспект».

Публікації у фахових виданнях

 1. Казимирів Х. Архетип, концепт і міфологема в системі музичних категорій. Вісник Прикарпатського університету: мистецтвознавство. [зб. наук. статей / редкол. М. Станкевич, О. Козаренко та ін.]. Івано-Франківськ, 2013. вип. 28-29, ч. 1. С. 190-195.
 2. Казимирів Х. Міфологеми природних стихій у драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки та її музичних втіленнях (на прикладі творів М. Скорульського та В. Кирейка). Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. [зб. наук. статей / редкол. А. Єфіменко, Н. Жукова та ін.]. Львів, 2015. Випуск 16. Частина 2.
 3. Казимирів Х. Міфологема землі в українській музиці у контексті весняної тематики: обрядовий і соціальний аспекти. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. [зб. наук. статей / за ред. О. С. Смоляка]. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. № 1 (вип. 34). С. 43-50.
 4. Казимирів Х. Метафізичний сенс міфологеми землі у музичній шевченкіані («Прощай, світе, прощай, земле…»). Культура і сучасність: альманах. [зб. наук. Статей / редкол. К. Станіславська, О. Афоніна та ін.]. Київ : Міленіум, 2016. №2. С. 106-109.
 5. Казимирів Х. Міфологема землі-гір у сучасній українській інструментальній музиці (на прикладі творів М. Скорика та В. Камінського) Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2017. № 36. C. 15-21.

Публікації у закордонних виданнях

 1. Kazymyriv K. Tragizm mitologemy ZIEMIA w muzyce ukraińskiej według poezji T. Szewczenki. Spheres of culture : journal of Philology, History, Social and Media Comunication, Political Science and Cultural Studies. [Science Magazine / Editor-in-Chief Prof. Ihor Nabytovych]. Lublin, 2016. Volume XIII. 558-564.
 2. Kazymyriv K. Орієнтири для засвоєння студентами основних категорій філософії в музичній науці. Educational and behavioural issues in modern world. Catholic University of Rosenberg. Rosenberg (Slovakia), 2014. 61-68.
 3. Казимирів Х. Архетип, концепт и мифологема в системе музыкальных категорий. «Научная дискуссия : вопросы филологии, искусствоведения и культурологии» : Сборник статей по материалам XVI международной заочной научно-практической конференции. [сб. статей по материалам ХІ-ХІІ международной заочной научно-практической конференции]. Москва: Международный центр науки и образования, 2013. №9(16). – С. 56-67.

Апробації

 1. Казимирів Х. Основні категорії філософії в музичній науці. Хорове мистецтво у вищій школі : проблеми і перспективи професійної підготовки : [зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 25-26 жовтня 2013 р.)]. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. С. 38-42.
 2. Казимирів Х. Міфологема землі серед весняної тематики в музиці українських композиторів. Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки: [зб. наук. статей]. HYPERLINK “http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=tEhCnJ6N;id=57716″HYPERLINK “http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=tEhCnJ6N;id=57716″Івано–Франківськ : Лілея – НВ, 2015. Ч. 2.HYPERLINK “http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=tEhCnJ6N;id=57716” С. 149-158.
 3. Казимирів Х. Трагізм міфологеми землі в українській музиці за поезіями Т. Шевченка. Молодий вчений : [науковий журнал]. Херсон : Гельветика, 2015. № 12 (27). Ч. 4. С. 168-172.
 4. Казимирів Х. Міфологеми землі у музичній шевченкіані. Хорове мистецтво у вищій школі : проблеми і перспективи професійної підготовки : [зб. наук. статей]. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. Ч. 3. С. 151-154.
 5. Казимирів Х. Реалізація метафізичного сенсу міфологеми землі у музичній шевченкіані. Мистецька культура: історія, теорія, методологія. [тези доповідей Міжнародної наукової конференції]. Львів: Растр-7, 2016. С. 54-57.
 6. Казимирів Х. Орієнтири для засвоєння студентами основних категорій культурології в музичній науці. Міжнародній науково-практичній конференції “Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти”. Мелітополь, 2017.
 7. Казимирів Х. «Застосування деяких основних категорій філософії в мистецтвознавстві». Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 17 листопада 2018р. Переяслав-Хмельницький, 2018р. С.163-167.
 8. Казимирів Х. Драма-феєрія «Лісова пісня» крізь призму міфологем чотирьох стихій. Українське слово і сучасність. Білий тигр, 2018. № 5(39). С.33-40.

Наукові зацікавлення: філософія мистецтва, українська музика, сучасні освітні технології.

Викладає такі дисципліни:

«Філософія мистецтва»

«Етнопедагогіка»

«Основи диригентської, сценічної майстерності та хорова література»

«Диригування»

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ; 

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника