Зваричук Жанна Йосипівна

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 26 травня 1964 року в с. Ст. Богородчани Івано-Франківської обл.

1985-1990 рр. – студентка Львівської державної консерваторії ім. М. В. Лисенка (клас викладача Макарової В. М.)

1991-1994 рр. – викладач методики викладання кафедри музики педагогічного факультету

1994-1999 рр. – викладач диригування кафедри співу і диригування музичного факультету в Івано-Франківському Педагогічному інституті ім. В. Стефаника

В 1998 році – нагороджена почесним званням Президента України «Заслужений працівник культури України»

В 1999 році – переведена на посаду доцента кафедри співу і диригування музичного факультету в Івано-Франківському Педагогічному інституті ім. В. Стефаника

В 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри співу і диригування музичного факультету в Івано-Франківському Педагогічному інституті ім. В. Стефаника

В 2006 році нагороджена  Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України

В 2009 році – захистила дисертацію «Богослужбове хорове виконавство Галичини ХІХ століття» (науковий керівник). В дисертації визначено ступінь вивчення галицького богослужбово–хорового мистецтва ХІХ століття; розглянуто специфіку духовного хорового виконавства краю, як регіонального своєрідного явища та його зв’язок з побутуючими фольклорними давніми церковно – співочими традиціями. Висвітлено особливості тогочасної співочої дяківської освіти в навчальних інституціях Галичини та роль дяків у розвитку богослужбового хорового співу. Реконструйовано естетику українського богослужбового виконавства.

1. «Розвиток музичної освіти Галичини у кінці 19 на початку 20 сторіччя» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Музика в системі художньо-естетичної освіти молоді”.- Івано-Франківськ, 1995.

2. «Стильові особливості хорового письма в колядках і щедрівках М. Леонтовича» Наукові доповіді першої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. – Кам’янець-Подільський, 1997.

3. «Музична освіта Галичини другої половини  19 – початку 20 століття» Збірник статей і доповідей всеукраїнської науково-практичної  конференції. Коломия. “Вік”, 1997.

4. «Хорова культура Прикарпаття кінця 19 – початку 20 сторіччя» Музика Галичини. Т. ІІ. “Сполом”.  – Львів, 1999.

5. «Творча постать Йосипа  Кишакевича. Музика Галичини»Т. ІІІ. Widawnictwo wyzsej sckoly pedagogicznej Rzescow, 1999.

6. «Музично-хорові товариства “Боян” та їх вплив на громадсько-просвітницьке життя Прикарпаття кінця 19-поч. 20 ст.»Вісник Прикарпатського університету: Музикознавство. – Івано-Франківськ. – “Плай”, 2000.

7. «Благослови, душе моя  Господа» Репертуарний збірник. – Івано-Франківськ .- “Плай”, 2000.

8. «Служба Божа» на честь приїзду в Україну Святішого Вселенського Архиєрея Івана Павла ІІ папи Римського – Івано – Франківськ, 2001.

9. «Формування творчої особистості студентів-виконавців»Методичні рекомендації. – Івано-Франківськ. – “Плай”, 2002

10. «Формування вокально-хорових навичок в дитячому хоровому  колективі» Методичні рекомендації. – Івано-Франківськ. – “Плай”, 2002.

11. «Відродження традицій хорового церковного співу в  Івано-Франківську в новітній час»Етнокультурні процеси в урбанізованому середовищі ХХ століття. – Івано-Франківськ. – «Нова Зоря», 2006

12. «Аспекти проблематики у вивченні виконавських традицій духовно-хорової культури Галичини»Студії мистецтвознавчі, Ч.4 (16). – Видавництво ІМФЕ: Київ, 2006. – С.80-84

13. «Розвиток духовного хорового виконавства Галичини другої половини ХІХ століття у дзеркалі періодики»Вісник Прикарпатського університету: Музикознавство. – Івано – Франківськ: Плай, 2007

14. «До питання про галицькі цекрковно-співочі традиції»Студії мистецтвознавчі, Ч.2 (18). – Видавництво ІМФЕ: Київ, 2007. – С.26-33

15. «Деякі аспекти духовного хорового виконавства Галичини ХІХ століття» Українська культура. Минуле, сучасне, шляхи.розвитку. Наукові записки РДГУ. — Рівне, 2008. — В.13., — С.36-42

16. «Свята Літургія Івана Золотоустого»З репертуару камерного хору «Кредо», – «Нова Зоря», 2008

17. «Шкільне хорознавство» Навчальний посібник, Доронюк В.Д., Зваричук Ж.Й. – Івано-Франківськ, 2008

18. «Особливості богослужбово-церковної традиції Галичини 19 століття»Вісник Прикарпатського університету. Музикознавство. – Івано – Франківськ, 2011. – C.115-120

19. «Засади національної мистецької традиції в богослужбовому хоровому виконавстві Галичини ХІХ століття» Українська музична культура на сучасному етапі: трансформація традиційних і академічних форм. Збірник  матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – м. Івано-Франківськ. 2013. – С.274-278

20. «Богослужбове хорове виконавство міста Івано-Франківська: історія та оснвні тенденції розвитку»Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – м. Івано-Франківськ, 2013. – С.31-38

21. Особенности развития богослужебного хорового исполнительства Галичини ХІХ века. Научная дискуссия: вопроси филологии, искусствоведения и культурологии: [сб. ст. по материалам ХІІІ междун. заочн. науч. – практ. конф. №11(38). Часть ІІ] . М.,Изд. «Интернаука», 2015. С.7-13.

22. Історичі передумови формування хорового виконавства на Прикарпатті. Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки: [зб. наук. статей]. HYPERLINK “http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=tEhCnJ6N;id=57716” Івано–Франківськ : Лілея – НВ, 2015. Ч. 2.HYPERLINK “http://192.168.200.112/cgi-bin/pnusci/portal/bibedt?sid=tEhCnJ6N;id=57716” С. 186-191.

23. Kształtowanie tradycji wykonawczych Przemyskiej Szkoły Chóralnej oraz ich znaczenie w rozwoju kultury duchowej Galicji XIX wieku. Spheres of culture : journal of Philology, History, Social and Media Comunication, Politicla Science and Cultural Studies. [Science Magazine / Editor-in-Chibyef Prof. Ihor Natovych]. Lublin, 2016. Volume XIII. P. of culture. Volyme XIII. [науковий журнал]. Lublin 2016, С. 565-572.

24. Хоровий клас як одна з формуючих дисциплін професійної підготовки студентів вищих музичних закладів. Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки : [зб. наук. статей]. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. Ч. 3. С. 100-106.

25. Формування традиції богослужбового хорового виконавства Станиславова кінця ХІХ початку ХХ століття. Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства „Афіна” кафедри культурології та музеєзнавства: [зб. наук. статей]. Вип. 17 / за ред. проф. В. Г. Виткалова. Рівне: РДГУ, 2017. С. 283-289.

26. Традиції українського богослужбового співу в творчості сучасних композиторів північноамериканської діаспори. Українська культура: минуле, сучасне, щляхи розвитку: [зб. наук. статей]. Випуск 26: напрям мистецтвознавство. Рівне», РДГУ, 2018. С 134-140.

27. Еволюція композиторського стилю в духовній творчості Мирона Федоріва. Мистецтво української діаспори ХХ – початку ХХІ століття як складова системи національної культури. Матеріали Міжнародної наукової Інтернет-конференції ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»: [зб. наук. статей], 2019.

28. Зваричук Ж. Й. Традиції богослужбового хорового виконавства Галичини в культурномистецькій практиці камерного хору «Кредо» (м. Івано-Франківськ). Мистецтвозначі записки: Зб. наук. праць. Вип. 37. Київ : ІДЕЯ ПРИНТ, 2020. 256 с. С. 95-100.

Методичні праці:

1. «Благослови, душе моя  Господа». Репертуарний збірник. – Івано-Франківськ .- “Плай”, 2000.
2. «Формування творчої особистості студентів-виконавців». Методичні рекомендації. – Івано-Франківськ. – “Плай”, 2002

3. «Формування вокально-хорових навичок в дитячому хоровому  колективі». Методичні рекомендації. – Івано-Франківськ. – “Плай”, 2002.

4. «Шкільне хорознавство». Навчальний посібник, Доронюк В.Д., Зваричук Ж.Й. – Івано-Франківськ, 2008

5. Методичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Хоровий клас». Ів.-Франківськ, 2017.

6. Питання хорознавства. Навчально-методичний посібник. Ів.-Франківськ, 2018 р. 233 с.

7. Методичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Хоровий клас» для студентів ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації другого освітнього рівня «Магістр». Ів.-Франківськ, 2019, 64 с.

8. Зваричук Ж.Й. Методичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Хорознавство»» для студентів ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації першого освітнього рівня «Бакалавр».  Ів. – Франківськ, 2020, 64с.

9. Зваричук Ж.Й. Методичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Хоровий клас» для студентів ВНЗ ІІІ- ІVрівнів акредитації першого освітнього рівня «Бакалавр». Ів.-Франківськ, 2020, 60 с.

Керівник мішаного студентського хору Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ  «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Факультетський мішаний студентський хор (з 1993 року – академічний студентський мішаний хор) був заснований на музично-педагогічному факультеті Івано-Франківського педінституту в 1968 році.

Під орудою художнього керівника, видатного диригента, педагога, композитора і громадського діяча, заслуженого працівника культури України Василя Їжака, згодом – професора, заслуженого працівника культури України  Ольги Ничай, з 2011 року – кандидата мистецтвознавства, заслуженого працівника культури України, доцента кафедри методики музичного виховання та диригування Жанни Зваричук – хор став не тільки творчою лабораторією з виховання вчителів музичного мистецтва, підготовки студентів до професійної роботи в хорових колективах, але водночас і концертуючим колективом, виступи якого завжди проходили з великим успіхом у слухачів.

Навчально-академічний студентський мішаний хор є учасником культурно-мистецьких заходів університету, міста, області, України. В репертуарі колективу обробки українських народних пісень, твори зарубіжних та українських авторів.

У 2013, 2016 роках навчальний академічний студентський мішаний хор був долучений до проведення  І та ІІ Всеукраїнського студентського конкурсу хорових диригентів, що проводився кафедрою методики музичного виховання та диригування ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківської міської ради. В 2018 році колектив став Лауреатом І премії ІХ Міжнародного вокально-хорового конкурсу «Хай пісня скликає друзів».

 

Диригент Митрополичого камерного хору «Кредо»

Архікатедрального та Митрополичого собору Воскресіння Христового.  

12 лютого 1990 року при Катедральному соборі Святого Воскресіння був організований професійний хор з метою супроводження богослужінь. Організатором колективу був викладач Калуського училища культури п. Юліан Дзюбанович. Він зумів організувати і зібрати зацікавлених людей та величезну нотну літургійну бібліотеку.

З 1991 року керівником даного колективу стає Зваричук Жанна Йосипівна. Крім богослужінь в Катедральному соборі  св.Воскресіння, хор веде і концертну діяльність, неодноразово запрошується  до участі в культурно мистецьких акціях в м.Івано-Франківську,  Києві, Львові, Тернополі,  Чернівцях,  в містечках  області, краю. Це хоровий фестиваль «Передзвін»

фестини духовної музики, які щорічно проводяться в нашому місті, концерти в органному залі м.Львова, співпраця з прикарпатськими композиторами та  багато інших творчих проектів.

З 1996 року з благословення Владики Софрона Мудрого Івано-Франківської єпархії хор отримав назву «Кредо» і з цим іменем продовжується творча біографія колективу.

Велика духовна ідея та любов до хорової музики обєднала всіх учасників в міцний творчий колектив. Адже всі члени хору мають музичну освіту. Це викладачі та студенти музичних закладів міста. В репертуар колективу входять найкращі зразки української духовної спадщини різних стилів та епох від старовинної музики до сучасності: М.Дилецький, Д.Бортнянський, М.Березовський, М.Вербицький, К.Стеценко, М.Леонтович, А.Гнатишин, В.Степурко, Л.Дичко, Г.Гаврилець. Особливе захоплення до творів духовної тематики композиторів Івано-Франківщини: І.Фіцаловича, Б.Шиптура, В.Семковича.

Свідченням професійності колективу є численні нагороди, дипломи лауреатів багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів.

У березні 1996 р. хор перебував з благодійною місією в Німеччині, де гідно презентував українську національну, фольклорну та духовну хорову культуру. Колектив брав участь у ювілейних святкуваннях  400-річчя Берестейського Єднання в місті Івано-Франківську, а в липні 1996 року проходить конкурсний відбір і їде до Італії в м.Рим на святкування 400-річчя Берестейської Унії. В найвеличнішому соборі світу, в храмі св.Петра хор “Кредо” співає в Урочистій Службі Божій за участю Святішого Отця, папи Івана Павла ІІ, в заключному святковому концерті, що відбувся в Великому концертному залі Ватікану. У серпні 1996 та 1997 років колектив брав участь у двох Міжнародних фестивалях, що проходили в Угорщині й отримав високе визнання за професійність і виконавчу майстерність. У вересні 1997 року хор був нагороджений Дипломом 1-го ступеня у конкурсі хорової музики імені С.Крушельницької .

Тричі в 1998, 2003, 2012 рр. хор представляв українську хорову культуру в місті Трір (Німеччина) в рамках  святкування Днів Східної Європи

В 2000 році  камерний хор «Кредо» став лауреатом конкурсу духовної музики в м.Амєн (Франція). В 6-му міжнародному конкурсі хорової музики в травні 2003 року в м.Бад Ішль (Австрія) колектив нагороджений двома золотими медалями в двох номінаціях класичної та народної музики.

В липні 2004 року брав участь в грандіозному музичному заході – Третій світовій хоровій олімпіаді в м.Бремен (Німеччина). За високу професійну майстерність в двох категоріях «Мішані камерні хори» та «Духовна музика» відзначений золотим дипломом та срібною медаллю в грандіозному музичному заході серед 260 хорових колективів з усього світу.

В липні 2005 року на фестивалі духовної музики в Римі «Кредо» підтвердив свій професійний рівень, виконував твори українських композиторів і в номінаціях «Духовна музика до 20 століття» і «Сучасна духовна музика» отримав два золоті дипломи.

Історичною та визначною сторінкою в творчому житті колективу є участь в Урочистій Літургії з нагоди приїзду на Україну в 2001 році Святішого Отця Папи Римського Івана Павла ІІ  в Києві і під керуванням Зваричук Ж.Й. співав 150-голосий хор з Івано-Франківської та Тернопільської Єпархій.

За участю колективу вийшли два CD Служби Божої, та CD «Благослови, душе моя, Господа». Підготовлено до випуску диск «Українські колядки та щедрівки».

Митрополичий камерний хор «Кредо» має духовну підтримку Митрополита Івано-Франківської Митрополіїї, отця адміністратора Архікафедрального та Митрополичого Собору Воскресіння Христового УГКЦ о. Ю. Новицького, міської та обласної влади.

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ; zhanna.zvarychuk@pnu.edu.ua

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника