Бардашевська Ярослава Миколаївна

кандидат мистецтвознавства,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 5 травня 1976 року в м. Бурштин Галицького району Івано-Франківської області

1991-1995рр. – навчалася в Чортківському музично – педагогічному училищі, яке закінчила з відзнакою.

1995-2000рр. – продовжувала удосконалювати свій професійний рівень, навчаючись на музичному факультеті Прикарпатськoго національного університету імені Василя Стефаника, де здобула кваліфікацію викладача музики, диригента за спеціальністю «Хорове диригування»

З 2001 року розпочала трудову діяльність у Бурштинському НВК, де працювала на посадах музичного керівника та хореографа.

У 2004 була призначена  на посаду заступника директора з виховної роботи Бурштинської  гімназії.

В ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника» працює з 2011 року на посаді старшого лаборанта  кафедри театрального та хореографічного мистецтва,  з 2015 року  – хорового диригування.

З 2016 року  – викладач кафедри методики музичного виховання і диригування.

В 2017 році захистила дисертацію на тему «Образно-семантичні і стилістичні аспекти хорової творчості Віктора Степурка (на матеріалі хорів a cappella)» (науковий керівник професор Серганюк Л.І.)

У 2020 році отримала атестат доцента кафедри методики музичного виховання та диригування

 1. 1. Бардашевська Я. Визначальні мотиваційні чинники в семантичному зрізі концепцій хорової акапельної творчості Віктора Степурка: до проблеми світогляду митця / Я. Бардашевська  // Студії мистецтвознавчі. – Київ, 2014. – Число 1. – С. 145–151.
 2. 2. Бардашевська Я. Поезія Тараса Шевченка в хоровій творчості українських композиторів останньої третини ХХ — першому десятилітті ХХІ ст. / Я. Бардашевська // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. –Івано-Франківськ, 2014. – № 28–29. – C. 215–218.
 3. 3. Бардашевская Я. Взаимодействие богослужебно-канонического и етнокультурного составляющих в творчестве украинских композиторов / Я. Бардашевская // Научная дичкуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи: зб. статей по матеріалам ХІ-ХІІ международной заочной научно-практической конференции. – М.: Изд. «Интернаука», 2015. – № 9 – 10 (37). – С. 15–22.
 4. 4. Бардашевська Я. Образно – стилістичні і жанрові концепції в українській вокально-хоровій музиці на основі поезій Т.Г. Шевченка / Я. Бардашевська  //  Науковий журнал “Молодий вчений”. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – № 12 (27). Частина 4. – С. 50–53.
 5. 5. Бардашевська Я. Специфічні проблеми у осмисленні еволюції сакральних жанрів в українському мистецтві / Я. Бардашевська // Збірник наукових статей «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки». – Івано–Франківськ : Лілея – НВ, 2015. – Частина 2. – С. 27–34.
 6. 6. Бардашевська Я. Деякі аспекти сприйняття творів українських композиторів на сакральному просторі  / Ярослава Бардашевська // Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Lublin, 2016. – Volume XIII. – С. 584–590.
 7. 7. Бардашевська Я. Псалми у творчості Віктора Степурка: контекст жанру і деякі особливості інтерпретації / Бардашевська Ярослава // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : РДГУ, 2016. – Випуск 21. – С. 150–156.
 8. 8. Бардашевська Я. Хори а сареlla Віктора Степурка на біблійну тематику: псалми / Я.Бардашевська  //  Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство / [за ред. О.С. Смоляка]. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – № 1 (вип. 34). – С. 43–50.
 9. 9. Bardashevska Y.Pedagogical research in the study of modern Ukrainian Benchmarks for mastering basic categories of philosophy in musicс science Sacred Music in universities: the material of V.Stepurka / Y. Bardashevska // Educational and behavioural issues in modern world. Catholic University of Rosenberg (Slovakia), 2016. – С. 93–102.
 10. 10. Бардашевська Я. Співіснування богослужбово-канонічного й етнокультурного в творчості українських композиторів  //  Збірник наукових статей «Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки». – Івано–Франківськ : Лілея – НВ, 2016. – Частина 3. – С. 18–25.
 11. Бардашевська Я. Проблеми переосмислення сакральних традицій в українському мистецтві. Актуальні питання гуманітарних наук:  міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний І., Зимомря. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2018. Вип. 22, том 2. С. 4–9.
 12. Бардашевська Я. М. Ідеологічні та історичні чинники формування образних концепцій духовної творчості В. Степурка. Українське слово і сучасність. Київ : Видавництво “Білий Тигр”, 2018. № 5 (39). C 25–33.
 13. Бардашевська Я. М., Степурко В. І. Наративні відмінності творчості сучасних українських композиторів. Міжнародний вісник: культурологія, фізіологія, музикознавство: зб. наук. праць. Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2018. Вип. ІІ (11). С. 141–146.
 14. Бардашевська Я. Фактори жанрового міксту та хорової сонорики у втіленні образності світських творів В. Степурка. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 4. С. 79–84.
 15. Bardashevska Y. Osobliwości wykorzystania elementów folklorystycznych i religijnych w twórczości chóralnej W.Stepurka. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła I, Katedra etnomuzykologii i hymnologii instytutu muzykologii, Międzynarodowa etnomuzykologiczna konferencja naukowa tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwainspiracjeprzeobrażenia. Lublin, 2019. С. 234–239.
 16. Бардашевська Я. Специфіка опрацювання композитором В. Степурком поетичних текстів. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов. Рівне : РДГУ, 2019. Вип. 30. С. 126–132.
 17. Бардашевська Я. М., Підгайна А. Музично-творчий розвиток школярів в контексті соціокультурних викликів сучасності. Хорове мистецтво у вищій школі: проблеми і перспективи професійної підготовки : зб. наук. статей. Івано–Франківськ : Лілея – НВ, 2019. Частина 2. С. 27–34.
 1. Бардашевська Я. М. Проблема розвитку музично-творчої особистості школяра в умовах сьогодення. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Рriority directions of science development». Львів, 2019. С. 373–378.
 2. Бардашевська Я. Робота В. Степурка з вербальними текстами: джерела і концепції. Культура і мистецтво: сучасні тенденції та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2020. С. 263–267.

Публікації у виданнях, індексованих у наукометричних базах

 1. Hanna V. Karas, Liubov I. Serhaniuk, Khrystyna K. Kazymyriv, Tetiana M. Maskovych, Yaroslava M. BardashevskaDiaspora art project as a factor to protect Ukrainian music culture in the modern transformational processes.Аsia life sciences. TheAsian InternationalJournal of LifeSciences. RushingWater Publishers Ltd., Philippines, 2020. Volume Supp. 22, issue 2, 28 August. Р. 201-215. Scopus

Впродовж усіх років навчання була артистом  академічного хору «Елегія», з яким гастролювала як в Україні, так і за кордоном.

Результативність творчої педагогічної праці  демонстрували успіхи дітей в різних видах музичної діяльності. Під вмілим керівництвом Бардашевської Я.М. вихованці  презентували  результати своєї хореографічної та вокальної творчості на загальноміських, районних заходах та святах.

Контактна інформація:

м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34-А

Навчально-науковий інститут мистецтв ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Кафедра методики музичного виховання і диригування

e-mail: khd@pu.if.ua ;  yaroslava.bardashevska@pu.if.ua

тел. +38 (0342) 52-34-29

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника