ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

СЕРГАНЮК ЛЮБОВ ІВАНІВНА – Заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, доктор філософії, громадський діяч, хоровий та симфонічний диригент, піаністка, педагог, професор, завідувач кафедри методики музичного виховання та диригування, член вченої ради Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника»

В 2004 р. захистила дисертацію «Стилістика української акапельної хорової опери (на матеріалі творчості Л.Дичко)» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. Дисертація присвячена комплексному дослідженню становлення нового жанрового різновиду – акапельної хорової опери в контексті стилістичних та жанрових пошуків останньої третини ХХ ст. в українській музиці. У роботі висвітлена специфіка розробки фольклорних джерел (зокрема, архетипних) українськими композиторами у ракурсі їх впливу на типові жанрово-стилістичні моделі. На цьому грунті конкретизована уява про стильові тенденції в творчості українських композиторів; висвітленні оригінальної модифікації жанрової парадигми опери у процесі еволюції її нового різновиду. Застосований новий методологічний підхід до аналізу драматургії музичних творів, що сприяв виявленню специфічних закономірностей у її зразках. З’ясування засад стилю Л.Дичко та багаторівневих зв’язків її творчості з українським фольклором в контексті сучасних композиторських пошуків сприяло плідному використанню розробленої методології у дослідженні хорової акапельної опери “Золотослов”. Окрім цього, у дисертації висвітлені специфічні прояви музичного мислення, які є характерними для останніх десятиліть минулого століття, що суттєво доповнює уявлення про активні чинники сучасної музичної творчості.
З 1993 року – очолює мистецьке об’єднання «Елегія» (директор, диригент камерного хору та симфонічного оркестру). З цим колективом здійснила безліч гастрольних поїздок по Україні та за кордоном, репрезентувала нашу державу на Міжнародних фестивалях, форумах, конкурсах. Член НТШ ім. Т.Шевченка, автор навчальних посібників, наукових статей, постійний учасник наукових конференцій, науковий керівник дисертаційних та магістерських робіт. Організатор першого Прикарпатського мюзікфесту, мистецької акції «Майбутні зірки Прикарпаття», Першого всеукраїнського студентського конкурсу хорових диригентів. У фондах телерадіокомпанії створено більше тридцяти концертних програм мистецького об’єднання «Елегія», незмінним диригентом якого є Л.Серганюк.
Під керівництвом Л.Серганюк захистили дисертації зі спеціальності 17.00.03 – Музичне мистецтво: П.Дрозда «Феномен колективного народно-інструментального музикування Західно-українського регіону»; Л.Шегда «Жанрово-стилістичні особливості української пісенно-хорової музики для дітей (на матеріалі творчості Лесі Дичко і Б.Фільц)»; М.Рудик «Жанрово-стильове моделювання у фортепіанних циклах Л.Дичко: стабільні та варіативні риси»; О.Колубаєв «Галицька популярна пісня в процесі еволюції регіональної традиції естрадно – музичного мистецтва» та продовжують свою дослідницьку наукову роботу Ю.Василенко, Н.Марусик, Х.Казимирів, Т.Маскович, Я.Бардашевська.

 

БАРДАШЕВСЬКА ЯРОСЛАВА МИКОЛАЇВНА – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного виховання та диригування, академнаставник студентської групи спеціальності «Музичне мистецтво». Захистила дисертацію «Образно-семантичні і стилістичні аспекти хорової творчості Віктора Степурка (на матеріалі хорів a cappella)»

 

ДУДИК РОМАНА ВОЛОДИМИРІВНА – кандидат мистецтвознавства, доктор філософії, доцент кафедри методики музичного виховання та диригування, керівник навчально-академічного жіночого хору Інституту мистецтв. Захистила дисертацію «Хорова культура Прикарпаття кінця ХІХ – першої третини ХХ століття» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2000). В свому дисертаційному дослідженні на широкому архівно-краєзнавчому матеріалі висвітлила процеси становлення і розвитку хорового мистецтва Прикарпаття в контексті загальнонаціональних культуротворчих процесів, а також окреслила специфіку етнорегіональних особливостей пісенно-хорової культури краю, у формуванні якої зробили свій внесок такі самобутні райони, як Гуцульщина, Покуття, Бойківщина і Опілля.
Успішно займається науковою, науково-методичною, навчальною та виховною роботою. Керує магістерськими та аспірантськими роботами. Автор численних наукових та навчально-методичних праць з питань історії розвитку хорового мистецтва та проблем психології диригента. Учасник всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій. З 2004 року – учасниця Архиєрейського камерного хору «Кредо» Катедрального Собору Святого Воскресіння УГКЦ м.Івано-Франківська.

 

ЗВАРИЧУК ЖАННА ЙОСИПІВНА – Заслужений працівник культури України, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри методики музичного виховання та диригування, керівник мішаного навчально-академічного хору Інституту мистецтв. Захистила дисертацію «Богослужбове хорове виконавство Галичини ХІХ століття» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2008). В дисертації визначено ступінь вивчення галицього богослужбово – хорового мистецтва ХІХ століття; розглянуто специфіку духовного хорового виконавства краю, як регіонального своєрідного явища та його зв’язок з побутуючими фольклорними давніми церковно – співочими традиціями. Висвітлено особливості тогочасної співочої дяківської освіти в навчальних інституціях Галичини та роль дяків у розвитку богослужбового хорового співу. Реконструйовано естетику українського богослужбового виконавства. Керівник студентського навчально – академічного хору Інституту мистецтв. З 1991 року – диригент камерного хору “Кредо” при Катедральному соборі Св. Воскресіння. Постійний член журі дитячого огляду художньої творчості «Таланти землі Галицької».

 

 

КАЗИМИРІВ ХРИСТИНА ТАРАСІВНА – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри методики музичного виховання та диригування. Наукові зацікавлення – філософія мистецтва та, зокрема, філософія музики. Автор статей у фахових та міжнародних виданнях. Захистила дисертацію «Міфологеми у хоровій творчості українських композиторів»

 

 

 

КАРАСЬ ГАННА ВАСИЛІВНА – доктор мистецтвознавства, професор кафедри методики музичного виховання та диригування. Заслужений працівник культури України (1999), кандидат педагогічних наук (1996), доктор філософії (2006), доктор мистецтвознавства (2014), професор (2015), член Спілки театральних діячів України (2002), член музикознавчої комісії Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка (2001), член Національної спілки краєзнавців (2010), Член Всеукраїнської музичної спілки (2012). Лауреат обласних премій в галузі музичного мистецтва ім. Дениса Січинського (2013) та з краєзнавства імені В. Полєка (2016). Національною спілкою краєзнавців України у 2015 р. присвоєно звання «Почесний кразнавець України». Член Вченої ради університету, член вченої ради та ради трудового коллективу Навчально-наукового інституту мистецтв, делегат трудового колективу університету, член науково-методичної ради університету, голова комісії з навчально-методичної роботи Навчально-наукового інституту мистецтв. Член спеціалізованих вчених рад К 20.051.08 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ та Д 26.850.01 Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). Член редколегії: «Вісника Прикарпатського університету. Мистецтвознавство” та збірника наукових праць «Слово» (Івано-Франківського осередку Наукового товариства ім. Тараса Шевченка). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – «Теорія і історія педагогіки» на тему: «Формування естетичного досвiду старшокласникiв у фольклорних колективах» захищена в спецiалiзованiй вченiй радi Iнституту педагогiки АПН України в 1996 році. Пройшла наукове стажування в Smith College (Northampton, Massachusetts) у США (2002), де читала лекцiї та пiдвищувала свiй професiйний рiвень. Закінчила докторантуру Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ, 2007–2010), тут же пройшла наукове стажування (2014). 27 березня 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури на тему «Музична культура української західної діаспори як соціокультурний феномен ХХ ст.» у спеціалізованій Вченій раді Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ).

 

КОЛУБАЄВ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри методики музичного виховання та диригування, керівник виробничої практики Інституту мистецтв та чоловічого навчально-академічного хору Інституту мистецтв. Захистив дисертацію «Галицька популярна пісня в процесі еволюції регіональної традиції естрадно – музичного мистецтва» за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2014). В дисертації розглядається жанр популярної пісні в Західній Україні, який є не лише важливою складовою музичної культури, але й своєрідним мистецьким барометром суспільно-культурного життя, відображаючи провідні соціокультурні запити суспільства, політичні реалії, чутливо реагуючи на стильові модифікації світових художніх тенденцій. Аналіз значного пласта популярної пісенності, сформованої в контексті специфічних соціокультурних та історичних умов регіону дав можливість виділити провідні тенденції тематики, стильових орієнтирів, жанрової системи, виразових засобів, спрямованості еволюційних змін у розвитку жанру, її соціальних та культурологічних механізмів та виокремити риси спільності та спадкоємності. Кожен із західноукраїнських професійних композиторів сучасності, котрий звертався до жанру популярної пісні, залишив значний доробок репертуарних композицій, що зберігають свою мистецьку актуальність до сьогодні.

 

МАСКОВИЧ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри методики музичного виховання та диригування, академнаставник студентської групи спеціальності «Музичне мистецтво». Учасниця народного вокального ансамблю «Намисто» в м.Калуші, хормейстер молодіжного архикатедрального хору м.Івано – Франківська, учасниця академічного хору «Елегія». Захистила дисертацію «Хорова творчість Г. Гаврилець в руслі тенденції «нової сакральності».

 

МОЛОДІЙ ОЛЬГА РОМАНІВНА – Заслужена артистка України, доцент кафедри методики музичного виховання та диригування. Протягом 38 років є учасницею народного вокального ансамблю «Росинка» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», незмінним керівником якого є професор, заслужений діяч мистецтв України Христина Михайлюк.

 

 

 

НОВОСЯДЛА ІРИНА СТЕПАНІВНА – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри методики музичного виховання та диригування. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Сучасні тенденції формування українського фортепіанного репертуару для дітей (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)» (2011). Сфера наукових інтересів – українське музичне мистецтво, популяризація фортепіанної музики українських композиторів. Розробила курс лекцій і практичних занять з «Історії становлення українського фортепіанного педагогічного репертуару» та «Методики викладання фортепіано у вищих навчальних закладах». Автор 30 наукових публікацій, 3 навчально-методичних посібників, учасниця Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій  Зі студентами класу організовує і проводить лекції-концерти у музично-навчальних закладах області та для громадськості міста.

 

ПЕТРИК МИРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ – Заслужений артист України, доцент кафедри методики музичного виховання та диригування, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів, учасник творчих звітів Івано-Франківщини в Національному Палаці «Україна» (м.Київ) та творчих проектів «Парад тенорів».

 

 

 

 

РУДИК МАРИНА МИКОЛАЇВНА – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри методики музичного виховання та диригування, академнаставник студентської групи спеціальності «Музичне мистецтво», автор наукових статей, учасниця Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій. Захистила дисертацію «Жанрово – стильове моделювання у фортепіанних циклах Л.Дичко: стабільні та варіативні риси», в якій, проаналізувавши принципи конструювання цілісності кожного із обраних творів з охопленням принципів музичної драматургії, формотворення та системи стилістичних засобів і простеживши динаміку розвитку циклічних принципів у межах окремих напрямків творчості Л.Дичко, було виявлено фактори, яким надано стабілізуючу роль у моделюванні жанрового змісту і які виявляють стале драматургічне або семантичне значення.

 

СЕРГАНЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – Заслужений працівник культури України, доцент кафедри методики музичного виховання та диригування, головний диригент академічного хору «Елегія». Автор наукових статей, навчальних посібників, репертуарних збірників. Випустив понад 20 студентських академічних хорів. Його випускники керують провідними хоровими колективами України. Серед них багато людей з вченими званнями та державними відзнаками, провідних методистів шкіл. Нагороджений почесними грамотами та відзнаками на Міжнародних та Всеукраїнських хорових конкурсах. Учасник Народного чоловічого квартету «Легінь». З 1993 року очолює академічний хор «Елегія», який є учасником престижних фестивалів та конкурсів. Його творча діяльність віддзеркалена відгуками у засобах масової інформації нашої держави і за кордоном (Польща, Німеччина, Румунія). За участю Серганюка Ю.М. створені музичні фільми «Співає квартет «Легінь» (Москва, 1975), «Співають гори» (Укртелефільм, 1986), «Карпатські джерела» (Укртелефільм, 1988, режисер О.Бійма), «Верховино, ти світку наш». Випущено грамплатівку «Співають гори» (Всесоюзна фірма «Мелодія», 1988), аудіодиск «Співає хор «Елегія», «Колядки народів світу».

 

ТАРАН ІРИНА МИХАЙЛІВНА – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри методики музичного виховання та диригування. Захистила дисертацію «Естетичне виховання молодших школярів на народних музичних традиціях», 1994 р., науковий керівник – Юцевич Юрій Євгенович (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту педагогіки АПН України). Член редакційної ради збірника студентських наукових праць “Еврика”; секретар секції мистецтвознавства звітно-наукової конференції студентів університету.

 

ЧЕРСАК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА  заслужений працівник культури України, заслужена артистка України,  доцент кафедри методики музичного виховання та диригування. Є учасницею народного вокального ансамблю «Росинка» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», незмінним керівником якого є професор, заслужений діяч мистецтв України Христина Михайлюк. Займається науковою та навчально-методичною роботою, проводить велику виховну роботу серед студентської молоді. 

 

ШЕГДА ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри методики музичного виховання та диригування. Захистила дисертацію «Жанрово – стилістичні особливості української пісенно–хорової музики для дітей (на матеріалі творчості Л.Дичко і Б.Фільц) за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (2010). Дисертацію присвячено вивченню процесу розвитку української пісенно-хорової музики для дітей. Проаналізовано й узагальнено тематику, образність, окреслено жанрові і стилістичні напрямки музичних творів для дітей, котрі написані упродовж ХХ ст. в контексті загальних тенденцій української музичної творчості. Виявлено основні складові у формуванні нових підходів до музичної творчості для дітей останньої третини ХХ ст. Визначено механізми структурування і особливості драматургії пісенно – хорових циклів і кантат для дітей порівняно з типологічними атрибутами «дорослої» музики, а також означено фактори жанрово-стилістичної змінності традиційних моделей пісенно – хорових циклів і кантат для дітей на основі творів Л.Дичко і Б.Фільц. Автор навчальних та репертуарних посібників.

 

ШУЛЯР ОРЕСТ ДМИТРОВИЧ – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики музичного виховання та диригування. Концертна діяльність Ореста Шуляра проходить не лише на теренах України, а й далеко за її межами. З різними колективами та програмами він побував у Норвегії (1965), Росії (1975), Польщі (1982), Білорусі (1985), Таджикистані (1988), Республіці Конго (1989 р.), Румунії (1995, 1998), Англії(1997, 1998), Німеччині (1996, 1997, 1999, 2001, 2005, 2009), Словаччині (2002), Франції (2004), Угорщині (1998, 2000, 2010), Італії (1999, 2004, 2008), Мальті (2004) та ін. Пропаганда музичної культури рідного краю невід’ємна у педагогічній роботі та мистецькій творчості Ореста Дмитровича Шуляра, людини сповненої невичерпного ентузіазму – вчителя, музиканта, патріота. За весь період концертної діяльності у складі квартетів неодноразово брав участь на Міжнародних, Всеукраїнських та Республіканських конкурсах і фестивалях. За активну участь та популяризацію українського вокального мистецтва нагороджений багатьма медалями та грамотами Міністерства освіти та Міністерства культури України.

 

ЯРОШЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА– кандидат мистецтвознавства, доктор філософії, доцент кафедри методики музичного виховання та диригування, доктор філософії, хоровий диригент, автор чотирьох книг, фундаментального навчального посібника, багатьох наукових статей та рукописів, учасниця Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій. Захистила дисертацію «Музично – просвітницька діяльність Андрія Кушніренка в контексті розвитку професійно – хорового виконавства на Буковині» за спеціальністю 17.00.01 «Історія та теорія культури» (2005). У дисертації розглядається музично – просвітницька діяльність відомого буковинського композитора, хорового диригента, фольклориста, педагога, музично – громадського діяча Андрія Кушніренка. Дається аналіз діяльності представників буковинського краю. Особлива увага приділена творчості С.Воробкевича і його послідовникам – П.Бажанському, Є.Мандичевському, Ч.Порумбеску, а також в роботі висвітлено діяльність Заслуженого Буковинського ансамблю пісні і танцю. Член Вченої ради Інституту мистецтв та  наукового товариства імені Тараса Шевченка.

 

СЕРЕДЮК ІРИНА МИРОСЛАВІВНА– викладач кафедри  методики музичного виховання та диригування

Здобувач наукового ступеня кандидата мистецтвознавства ДВНЗ “Прикарпаський національний університет ім. В.Стефаника” за спеціальність. Автор ряду наукових публікацій в українських та закордонних фахових виданнях.

 

 

 

 

 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРИ

БОДНАР НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА – провідний концертмейстер

БУРДЕНКОВА УЛЯНА СТЕПАНІВНА – провідний концертмейстер

ДЗЬОБА НАДІЯ ДМИТРІВНА – провідний концертмейстер

КУФЛЮК ІРИНА БОГДАНІВНА – концертмейстер

НОВИЦЬКА ІРИНА ПЕТРІВНА – провідний концертмейстер

РАЛЬКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА – провідний концертмейстер

СМОЛЬНИЦЬКА ОЛЬГА ІВАНІВНА – концертмейстер

ЧИКИРИС ІННА ГЕНАДІЇВНА – провідний концертмейстер

ЯНУШ СТЕПАН АНТОНОВИЧ – провідний концертмейстер

 

ВИКЛАДАЧІ-СУМІСНИКИ

МАНИК ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ – відомий сучасний український композитор. Член Національної спілки композиторів України. Лауреат композиторського конкурсу імені Іванни та Мар’яна Коць, лауреат обласної премії ім. Д.Січинського, учасник міжнародних фестивалів «15 хвилин слави» (Нью-Йорк), «Київ-Музик-Фест» (Київ), «Прем’єри сезону» (Київ), «2 дня – 2 ночі» (Одеса), «Стравінський і Україна» (Луцьк), «Порто-Франко» (Івано-Франківськ) та інші.

Жанровий спектр творчості автора надзвичайно широкий – від фортепіанної мініатюри до симфонічних полотен та від дитячої пісні до масштабного Реквієму.

Віталій Маник є автором музики до більше ніж 90 вистав музично-драматичних і лялькових театрів України. Серед них – «Земля», «Життя прекрасне», «Попелюшка», «Таїна буття», «Тіні забутих предків», «Мені являлася любов», «Украдене щастя», «Лісовий цирк», «Лис Микита», «Лісовий годинник» (Чернівецький академічний театр ляльок), «Дюймовочка», «Як Лисичка пташкою була», «Про те, про се», «Людвіг і Тутта». Яскравою сторінкою у його творчому житті є тісна співпраця з квартетом «Джаз-класік», струнним ансамблем «Quattro corde» та академічним хором і симфонічним оркестром мистецького об’єднання «Елегія», для яких автор створив чимало прекрасних опусів.

 

 МУЗИКА ЛЕСЯ АДАМІВНА – старший лаборант