НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Концептуальні засади створення сучасної навчальної літератури

Кафедра хорового диригування використовує новітні досягнення у методичному забезпеченні навчального процесу, методичні розробки до предметів, що підвищують професійний рівень майбутнього вчителя відповідно до сучасних вимог суспільства, наукові інновації, які  забезпечують та зміцнюють матеріально-технічну базу музичної освіти, а також широко запроваджує у навчальний процес нові психолого – педагогічні розробки та передовий педагогічний досвід. Все це висвітлено у навчально – методичній літературі, яка продукується науковим потенціалом названої кафедри.

 

 

ДОРОНЮК В.Д. Незважаючи на те, що навчальної літератури з хорового і оркестрового диригування в Україні є достатньо, її аналіз показав, що в основному вона адресована викладачам навчальних закладів, які здійснюють підготовку диригентів для професійних колективів, а не вчителів музики. Підготовка вчителя музики, як диригента шкільних хорів і оркестрів, відрізняється від такої підготовки диригента професійного колективу. Тож навчальні посібники орієнтовані на диригентську підготовку вчителя музики, що визначається особливостями його майбутньої професійно-педагогічної діяльності в умовах школи. 320 с., 18,6 д.а., 2005. Тираж – 1000 примірників.     ББК 85.317 Я 73      Д69       ISBN 966-8404-20-3

 

СТЕЦИК О.С. Головні положення цього підручника базуються на грунтовній праці М.Колесси «Основи техніки диригування» з врахуванням думок інших видатних диригентів. Ця книга водночас є і своєрідним творчим підсумком, узагальненням власного досвіду, набутого протягом тридцятирічного періоду викладання диригування в Інституті мистецтв Прикарпатського  університету ім. В.Стефаника. 64 с., 1,75 д.а. 2000. Тираж 1000 примірників.

 

 

 

 

 

СЕРГАНЮК Л.І., СЕРГАНЮК Ю.М., ЇЖАК В.О. Спираючись на сучасну методологічну науку, праці видатних музикознавців, найновіші публікації з питань естетики та теорії музики, автори посібника обгрунтовують своє розуміння комплексного аналізу хорових творів, розглядають його як спробу викладу основних практичних рекомендацій та порад з питання методики аналізу хорової партитури.

Даний посібник адресований студентам хорових відділень різних типів музичних закладів. 112 с.  2005. Тираж 2000 примірників.

 

 

 

ЯРОШЕНКО І.В. Книга знайомить з життям і творчістю, педагогічною діяльністю видатного хормейстера сучасності, талановитого композитора і педагога, Народного артиста України, лауреата національної премії ім.Т.Шевченка, члена Національної спілки композиторів України, професора, члена–кореспондента Академії  мистецтв України А.Кушніренка. 220 с., 12,91 д.а. 2004. Тираж 500 примірників.

УДК 784.4      ББК 85.313(4УКР-4ЧЕН)      Я77

ІSBN 966-560-283-7

 

 

 

ДОРОНЮК В.Д., СЛИВОЦЬКИЙ М.Ю. В посібник увійшли матеріали з питань підготовки вчителя музики до вокально–педагогічної творчості в умовах загальноосвітніх шкіл та навчальних закладів музичного профілю. Автори розкривають основні методи формування знань, умінь і навичок співацької культури школярів різних вікових категорій. Указано на шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вчителів музики в процесі їх вокальної підготовки та навчання, виховання і розвитку співацької культури в школярів. 307 с., 14,5 д.а. 2007. Тираж 1000 примірників.      ББК 85.314.3-7р     Д-69

ISBN 978-966-640-199-4

  

 

САВЧУК В.Я. До посібника увійшли методичні рекомендації для вчителів музики в роботі з дитячим голосом, вправи для розспівування, твори та їх короткі анотації для дитячого хору молодших та середніх класів; колядки, гагілки, пісні для соло і ансамблю.

Видання розраховане на вчителів музики загальноосвітніх та музичних шкіл, керівників дитячих хорів, студентів вузів. 110 с., 308 д.а. 2007. Тираж 300 примірників. ББК 74.266.7     С13          ISBN 966-428-024-0

 

 

 

 

ЯРОШЕНКО І.В. У навчально-методичному посібнику досліджено процес становлення та розвитку хорового мистецтва Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Визначено й розглянуто основні тенденції розвитку музично-просвітницького руху та особливості становлення вокально-хорового виконавства на буковинських землях.

Видання розраховане для мистецтвознавців, викладачів, студентів музичних і музично-педагогічних вищих навчальних закладів, шанувальників історії хорової української культури. 76 с., 2007. 4,5 д.а. Тираж 100 примірників.      УДК 78.087.08     ББК 85.314.1     Я-78

 

ДОЛЧУК Р.О. Навчальний посібник «Хорове аранжування» є доповненням до практичного курсу з хорового диригування. В посібнику подано правила і способи аранжування вокально–інструментальних творів для хорового складу в залежності від фактури інструментального супроводу (1 частина). В другій частині навчального посібника подано методи і прийоми обробки народних пісень: гармонізації, поліфонічної обробки (підголоскової, імітаційної і контрастної), поліфонно-гармонічної і куплетно-варіаційної форми; висвітлено характерні особливості інтонаційно-мелодичної побудови народної пісні і основні закономірності народного багатоголосся.

Навчальний посібник рекомендовано викладачам і студентам вищих навчальних закладів. 383 с., 23,0 д.а. 2008. Тираж 300 примірників.

УДК 78.087.68:78.088    ББК 85.314.1    Д-77    ISBN 978-966-640-246-5

 

ДОРОНЮК В.Д., ЗВАРИЧУК Ж.Й. «Шкільне хорознавство» – одне із спеціальних хорових дисциплін, що вивчається на музичних факультетах вищих навчальних закладів. Пропонований навчальний посібник є одним із перших видань в Україні, де розроблено і систематизовано навчальний матеріал по організації і роботі з хоровими колективами школярів. Автори розкривають питання музично-педагогічної творчості вчителя музики та процес формування знань, умінь, навичок організації, керівництва шкільними хоровими колективами і музично-естетичним вихованням школярів. 336 с., 19,5 д.а. 2008. Тираж 300 примірників.

УДК 78.087.681:37     ББК 85.318.814     Д-69          ISBN 978-966-640-215-1

 

 

САВЧУК В.Я. До посібника увійшли хорові твори та їх короткі анотації для дитячого хору старших класів; вправи та методичні рекомендації для студентів, вчителів музики в роботі над розвитком гармонічного слуху дитини; робота керівника хору над партитурою хорового твору; пісні для соло, дуету та ансамблю; короткі біографічні відомості про авторів музики.

Навчальний посібник рекомендовано студентам, викладачам середніх та вищих учбових закладів, вчителям шкіл різного типу. 180 с., 2008. Тираж 200 примірників.

ББК 74.266.7     С13          ISBN 966-428-024-0

 

 

ДОЛЧУК Р.О. Збірник вокально-хорових творів «Будьмо добрими» репрезентує творчість Романа Долчука, в якій митець виступає не тільки аранжувальником народнопісенного матеріалу, а й творцем власних композицій. Пропонований у збірнику вокально-хоровий репертуар різноплановий як за жанрами музичних творів, так і за тематикою, образною сферою, засобами художньої виразності та виконавським складом. Це духовні твори, обробки народних пісень (українських, німецьких), обробки стрілецьких пісень і пісень УПА, аранжування відомих авторських творів українських композиторів, а також оригінальні вокальні та хорові композиції.

Видання адресоване викладачам і студентам вищих та середніх музичних закладів, керівникам хорових колективів, вокальних ансамблів. 146 с., 13.8. д.а. 2008. Тираж 200 примірників.

 

ДОРОНЮК В.Д., ВОВК М.В. У монографії висвітлено теорію і практику виникнення та використання музичної етнопедагогіки українців з врахуванням історичних передумов у формуванні її методологічних аспектів. Розкрито предмет і принципи методики української музичної етнопедагогіки і її історичному, етнокультурному, етногенетичному контекстах як систему знань про музичне мистецтво української нації. Методичний аспект музичної етнопедагогіки, її сутність і функціональне спрямування обґрунтовані на основі виховного ідеалу українців, що протягом віків формується під впливом низки музичних творів, чинників народної педагогіки та народознавства. 535 с., 2009. Тираж 1000  примірників. ISBN 978-966-640-247-2

 

ЗВАРИЧУК Ж.Й. Богослужбове музичне мистецтво – це культовий набуток, для церкви – один з основних чинників її обряду, що проявляється вимовно у церковному співі, як вияв її впливової духовної культури. Традиції церковного співу мають тисячолітню історію, розвивалися в різних церковних, суспільно-політичних і культурних обставинах. Духовний хоровий спів на Україні має в своїй основі народно-пісенну культуру і формувався під впливом канонічних форм візантійського церковного співу. Він сягає своїм корінням сивої давнини дохристиянських часів, пройшов кілька етапів еволюції, а в християнську епоху тривалий час був єдиним видом професійного музикування. Пропонована збірка хорових творів для виконання Божественної Літургії св. Івана Золотоустого є практичною допомогою для регентів церковних, хорів, керівників камерних хорів, студентів спеціальних та вищих музичних закладів. До збірки увійшли вибрані твори українських композиторів, що використовуються під час Служби Божої. 180 с., 25.07 д.а. 2009. Тираж 300 примірників.                           ББК 85.94     С 25          ISBN 978-966-398-037-9

 

 

КАРАСЬ Г.В. Нотне видання рекомендоване для викладачів і студентів середніх та вищих навчальних музичних закладів, керівників аматорських хорових колективів. У видання ввійшли вибрані хорові твори українських композиторів з репертуару народного аматорського хору “Первоцвіт” Народного Дому села Микитинці останніх десяти років діяльності. 80 с., 2009. Тираж – 300 примірників

ББК 85.94 Я 436     П 26          ISBN 978-966-428-117-8

 

 

 

ВЕЛИЧКО Г.Г. Навчальний посібник рекомендовано викладачам і студентам музичних факультетів вищих навчальних закладів, коледжів, вчителям музики. В посібнику розглядаються питання теорії і методики роботи з хоровм колективом, даються характеристики основних елементів вокально – хорової техніки, розкриваються шляхи вирішення різних виконавських завдань. Основою посібника послужили праці визначних вітчизняних і зарубіжних теоретиків і практиків хорового виконавства минулого і сучасності. 224 с., 12,44 д.а. 2010. Тираж 150 примірників.

ББК 85.318.314     В-27          ISBN 978–966-640-321-5

 

 

ДОРОНЮК В.Д., СЕРГАНЮК Л.І., СЕРГАНЮК Ю.М. Навчальний посібник рекомендовано викладачам і студентам вищих навчальних закладів музичного профілю та вчителям музики шкіл різного типу. У посібник увійшли матеріали й питання підготовки вчителя-диригента до вокально-хорової творчості в умовах загальноосвітньої школи та навчальних закладів музичного профілю. Автори розкривають основні методи формування знань, умінь і навичок диригентської діяльності вчителя в умовах школи. Указано на шляхи функціонування майбутнього вчителя-диригента та формування підготовки до роботи з хоровими колективами школярів. 513 с., 29,8 д.а. 2010. Тираж 300 примірників.       УДК 37:78-054       ББК 85.314       Д69       ISBN 978-966-640-273-1 

 

 

САВЧУК В.Я. У навчальному посібнику розглядається історія становлення та розвитку українського вертепу, його атрибутика і рядження дійових осіб. Вперше друкуються сценарії живих вертепів різних історичних періодів, зібраних на теренах нашого краю і рекомендованих для всіх вікових груп. До посібника увійшли колядки, віншування, світлини та старовинні поштові листівки з вертепами.

Навчальний посібник рекомендовано студентам, викладачам середніх та вищих навчальних закладів, акторам і режисерам фольклорно-етнографічних свят, учителям загальноосвітніх і мистецьких шкіл. 319 с., 18,6 д.а. 2010. Тираж 500 примірників.

ББК 74.266.7         С13          ISBN  978-966-1521-46-8

 

ШУЛЯР О.Д. У першій частині монографії узагальнюється багатолітній досвід читання курсу лекцій з історії вокального мистецтва. В ній зосереджена увага читача на вузлових питаннях розвитку національних вокальних шкіл, що виникли одночасно з формуванням національних композиторських шкіл – італійської, французької та німецької, – їх творчі зв’язки та взаємовплив у процесі формування та розвитку. Автор монографії аналізує методичі концепції відомих вокальних педагогів минулого з позиції сучасності та висвітлює виконавсько-педагогічні досягнення видатних майстрів вокального мистецтва.

Монографія розрахована на викладачів та студентів мистецьких закладів, широке коло читачів та шанувальників вокального мистецтва. 352 с., 19,5 д.а. 2010. Тираж 300 примірників.

УДК 784 (042.4)    ББК 85.314    Ш-95

 

ШЕГДА Л.В. Монографія «Українська пісенно-хорова музика для дітей (на матеріалі творчості Л.Дичко і Б.Фільц)» висвітлює основні тенденції творчості українських композиторок в одній із фундаментальних галузей національного музичного мистецтва. Систематизація здійснених спостережень дала підстави для осмислення у монографії основних тенденцій у формуванні нових підходів до музики для дітей у композиторській творчості останньої третини ХХ ст., а саме – активне перенесення й адаптація нових стилістичних чинників, що часом охоплює не тільки питомі для національної культури фольклорні основи в межах закономірностей «нової фольклорної хвилі», неокласичних та інших аналогічних тенденцій, а й виявляє логіку постмодерністського мислення.

Книгу рекомендовано музикознавцям, викладачам і студентам музичних навчальних закладів, а також широкому колу шанувальників музичного мистецтва. 207 с., 12,1 д.а. 2012. Тираж 300 примірників.   УДК 784.1 (477)   ББК 85 314.1(4 Укр)   У45   ISBN 978-966-640-348-6

 

КАРАСЬ Г.В. У монографії на основі багатої джерельної бази викладено результати комплексного дослідження музичної культури української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття, відтворено та досліджено процес її становлення, розвитку та особливості в різних країнах світу. Дослідниця здійснила реконструкцію більш як столітнього музичного життя українців за кордоном. У книзі висвітлено маловідомі в Україні сторінки життя і творчості багатьох діячів української музичної культури діаспори.

Авторка розробляє один з найбільш пріоритетних та перспективних у галузі гуманітарних досліджень нових напрямків нашої науки – українське музичне діаспорознавство (Ucrainica musica diasporiana). 1164 с., 67,66 д.а. 2012. Тираж 300 примірників.

УДК 78.03:314.743        ББК 85.313 (4 Укр)         К 21          ISBN 978-966-8098-22-6

 

ЯРОШЕНКО І.В. У навчальному посібнику розглядається розвиток хорового мистецтва Буковини ХІХ-ХХ століть. Завдання навчального посібника – допогти студентам опанувати основні засади розвитку професійно-виконавського мистецтва на Буковині.

Видання призначене для студентів і викладачів музичних та музично-педагогічних вищих навчальниї закладів, а також для підготовки фахівців за спеціальністю «Музичне мистецтво». 220 с., 11,5 д.а. 2015. Тираж 300 примірників.

УДК 784.1.087.68(477.85)”18/19″(075.8)

ББК 85.314(4Укр-4Чен)я73      Я 77

ISBN 978-966-97496-5-9

 

 

 

ЯРОШЕНКО І.В. Методичні рекомендації вміщують основні положення та терміни із хорового диригування, призначені для формування художньо-виконавської майстерності диригента.

Призначені для студентів та викладачів спеціальності «Хорове диригування». 40 с., 15 д.а., 2015. Тираж 100 примірників 

УДК 7.071.2:781.68](072)

ББК 85.315я7

Я 77

ISBN 978-966-97496-5-9

 

 

МАНИК В.Ю. У збірнику вміщено фортепіанні твори для дітей та юнацтва відомого українського композитора Віталія Маника. Збірник поділений на три зошити: перший – твори для початківців, другий – для дітей середнього віку, третій – для дітей старшого віку і юнацтва.

Збірник містить як мініатюри, так і твори великої форми. Для учнів музичних шкіл, шкіл мистецтв та музичних училищ. 148 с., 17,20 д.а. 2017. Тираж 50 примірників.

УДК 780.616.432.07-053.2(081)

М 23

ISBN 978-966-428-546-6

 

 

СЕРГАНЮК Л.І. Навчальний посібник рекомендовано викладачам і студентам вищих навчальних закладів спеціальності «Музичне мистецтво». Детальне вивчення партитурних текстів є необхідною умовою успішного художнього результату. Методика аналізу хорового твору оперта на численні праці у різних галузях теоретичного й методичного музикознавства з проблем загальної методології аналізу музичного твору. Метою створення посібника є допомога студентам у підготовці до самостійної роботи, виховання в них необхідних професійних якостей та надання потрібної для цієї роботи інформаційної бази.

У навчальному посібнику використані численні рекомендації щодо напрямків і форм опрацювання хорового твору. 191 с., 2015

УДК 78.087.68             ББК 85.314.1    С31         ISBN 978-966-640-398-1

 

ШЕГДА Л.В. Збірник вокально-хорових творів «Горить моє серце» репрезентує творість Романа Долчука, в якій митець виступає не тільки аранжувальником народнопісенного матеріалу, а й творцем власних комппозицій, пропонований у збірнику вокально-хоровий репертуар різноплановий як за жанрами музичних творів, так і за тематикою, образною сферою, засобами художньої виразності та виконавським складом.

Видання адресоване викладачам і студентам вищих та середніх музичних закладів, керівникам хорових колективів, вокальних ансамблів. 80 с., 9,30 д.а. 2018. Тираж 300 примірників.

УДК 784.1(477)(075)       ББК 85.941я73       Ш37

ISBN 978-966-2343-53-3

 

ЗВАРИЧУК Ж.Й. У навчально-методичному посібнику висвітлюються напрямки становлення та розвиток хорового виконавства України. Розкриваються важливі питання щодо теорії та методики роботи з хоровим колективом, характеристики основних елементів вокально-хорової техніки, шляхів вирішення різних виконавських завдань.

Посібник рекомендовано для викладачів і студентів вищих навчальних музичних закладів. 378 с., 15,73 д.а., 2018. Тираж 300 примірників.

 

ШУЛЯР О.Д. У першій частині монографії узагальнюється багатолітній досвід читання курсу лекцій з історії вокального мистецтва. В ній зосереджена увага читача на вузлових питаннях розвитку національних вокальних шкіл, що виникли одночасно з формуванням національних композиторських шкіл – італійської, французької та німецької, – їх творчі звязки та взаємовплив у процесі формування та розвитку. Автор монографії аналізує методичі концепції відомих вокальних педагогів минулого з позиції сучасності та висвітлює виконавсько-педагогічні досягнення видатних майстрів вокального мистецтва.

Монографія розрахована на викладачів та студентів мистецьких закладів, широке коло читачів та шанувальників вокального мистецтва. 2-ге видання, перероблене та доповнене, 380 с., 19,5 д.а., 2018. Тираж 300 примірників.      УДК 784 (042.4)      ББК 85.314      Ш-95

 

КАРАСЬ Г.В., ОБУХ Л.В. Колективна монографія присвячена життю і діяльності подружньої пари – піаністки, музикознавця, педагога Софії Дністрянської (1882-1956) та її чоловіка – відомого ученого, правника Станіслава Дністрянського (1870-1935). Вперше публікується особистий епістолярій подружжя, який був віднайдений і врятований від знищення академіком НАН України Миколою Мушинкою зі Словаччини і наданий для публікації в Україні. Статті М.Мушинки, З.Штундер, Г.Карась, Л.Обух, О.Дітчук, В.Лисюк, спогади Г.Лагодинської-Залеської, публікації маловідомих газетних матеріалів створюють образи непересічних особистостей українського наукового та мистецького простору.

Видання розраховане для істориків, культурологів, мистецтвознавців, а також усіх, хто цікавиться історією укрїнської науки і культури. 350 с., 22 д.а., 2018. Тираж 300 примірників. УДК [78.071.2+347.96]:821/161/2-6 (4=161.2)

Д 54               ISBN 978-617-7496-30-3

 

РУДИК М.М. У збірнику представлені фортепіанні цикли Лесі Дичко, створені до 1995 року: Поліфонічні варіації для фортепіано «Українські писанки», Фрески для фортепіано «Замки Луари» та «Алькасар… Дзвони Арагону» (присвята королеві Іспанії Софії).

Видання адресоване піаністам, викладачам і студентам мистецьких навчальних закладів. 108 с.,  4,5 д.а., 2018. Тираж 300 примірників.

УДК 78.786.2

Д 50

ISBN 978-966-2343-49-6

 

 

ШУЛЯР О.Д., СТАСЬКО Г.Є. Посібник є результатом багаторічної педагогічної праці викладачів постановки голосу кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового Інституту мистецтв Прикарпатського університету ім. В.Стефаника. Він містить навчальний репертуар для голосу в супроводі фортепіано та методичні поради щодо його використання в навчальному процесі.

Видання розраховане на викладачів та студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, професіоналів та широкого кола любителів вокального мистецтва. До посібника увійшли твори вокально-педагогічного репертуару для різних голосів. Видання розраховане на викладачів і студентів вищих навчальних закладів. 446 с., 20 д.а., 2018. Тираж 100 примірників.

УДК 784.91      ББК 85.314.3      Ш 95

 

ШУЛЯР О.Д., СТАСЬКО Г.Є. Посібник є результатом багаторічної педагогічної праці викладачів постановки голосу кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника». Він містить навчальний репертуар для голосу в супроводі фортепіано та методичні поради щодо його використання в навчальному процесі.

Видання розраховане на викладачів та студентів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації, професіоналів та широкого кола любителів вокального мистецтва. До збірки увійшли твори вокально-педагогічного репертуару для голосу в супроводі фортепіано. 386 с., 17,5 д.а., 2018

УДК 784.91      ББК 85.314.3       Ш 95

 

ШУЛЯР О.Д. У другій частині монографії розглядаються основні етапи розвитку й становлення національних шкіл Росії та України, що сформувалися дещо пізніше італійської, французької та німецької. Вивчаються їх творчі зв’язки та взаємовплив у процесі формування та розвитку. Автор монографії аналізує методичі концепції видатних вокальних педагогів минулого з позиції сучасності та висвітлює виконавські досягнення видатних майстрів вокального мистецтва.

Монографія розрахована на викладачів та студентів мистецьких закладів, а також, широке коло читачів та шанувальників вокального мистецтва. 368 с., 17 д.а., 2019. Тираж 100 примірників.

УДК 784 (042.4)             ББК 85.314              Ш-95